Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Τμήμα ΠληροφορικήςΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα[


ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Το Τμήμα έχει την ευθύνη του σχεδιασμού, ανάπτυξης και υποστήριξης των απαραίτητων συστημάτων πληροφορικής για τη διαχείριση, έλεγχο, έγκριση και πληρωμή των επιδοτήσεων του Οργανισμού, είτε με διαδικασία εσωτερικής ανάπτυξης, είτε με αγορά υπηρεσιών. Έχει επίσης την αρμοδιότητα τήρησης ολοκληρωμένων και ορθών βάσεων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών πληροφοριών και δορυφορικών εικόνων, για χρήση από τα συστήματα πληροφορικής του Οργανισμού, καθώς και λήψης και τήρησης αντιγράφων ασφαλείας των ηλεκτρονικών δεδομένων και πληροφοριών, με στόχο την ανάκτηση από πιθανή καταστροφή και την επιτυχημένη επιχειρησιακή συνέχεια.

Επιπρόσθετα, στις αρμοδιότητες του Τμήματος εμπίπτει και η παροχή τεχνολογικής υποστήριξης προς το προσωπικό του Οργανισμού και τους Αναδόχους για την ομαλή διεκπεραίωση των καθηκόντων τους, όπως συντήρησης και υποστήριξης μηχανογραφικού εξοπλισμού (εξυπηρετητών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, κλπ), τηλεφωνικών συνδέσεων, καθώς και εξοπλισμού και συσκευών δικτύου.


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία