Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Πουλερικά: ΚανονισμοίΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


Αριθμός
Έτος
Θέμα
1385
2007
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1385/2007 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2007 , για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου όσον αφορά το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα του κρέατος πουλερικών
1384
2007
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1384/2007 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2007 , για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2398/96 του Συμβουλίου όσον αφορά το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων ποσοστώσεων για την εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων του τομέα του κρέατος πουλερικών καταγωγής Ισραήλ
533
2007
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 533/2007 της Επιτροπής, της 14ης Μαΐου 2007 , για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα του κρέατος πουλερικών
616
2007
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 616/2007 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2007 , για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το κρέας πουλερικών καταγωγής Βραζιλίας, Ταϊλάνδης και άλλων τρίτων χωρών
376
2008
(ΕΚ) 376/2008 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2008 , για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (Κωδικοποιημένη έκδοση)
1167
2014
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1167/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 413/2014 της Επιτροπής σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής για κρέας πουλερικών καταγωγής Ουκρανίας
413
2014
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 413/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2014
σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ενωσιακής δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής για κρέας πουλερικών καταγωγής Ουκρανίας
1739
2020
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1739 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2020 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/761 όσον αφορά τις διαθέσιμες ποσότητες για δασμολογικές ποσοστώσεις για ορισμένα γεωργικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στον πίνακα ΠΟΕ της Ένωσης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, δασμολογική ποσόστωση για το κρέας πουλερικών καταγωγής Ουκρανίας και δασμολογική ποσόστωση για το κρέας βοοειδών καταγωγής Καναδά


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία