Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Αιγοπρόβειο κρέας: ΚανονισμοίΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


Αριθμός
Έτος
Θέμα
3013
1989
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 του Συμβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου 1989 για την κοινή οργάνωση αγορών στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος.
1439
1995
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1439/95 της Επιτροπής της 26ης Ιουνίου 1995 σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 του Συμβουλίου για τις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος.
1440
1995
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1440/95 της Επιτροπής της 26ης Ιουνίου 1995 σχετικά με το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων για το δεύτερο εξάμηνο του 1995 για αιγοπρόβατα και πρόβειο και αίγειο κρέας που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 0104 10, ex 0104 20 και 0204.
800
1999
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 1999 για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα
2529
2001
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2001 για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος.
1301
2006
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής της 31ης Αυγούστου 2006 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής.
1234
2007
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007 , για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα ( Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ )
Ο Κανονισμός εφαρμόζεται από 1/7/2008.
1563
2007
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1563/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007 , σχετικά με το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής για αιγοπρόβατα και αιγοπρόβειο κρέας όσον αφορά το έτος 2008.
376
2008
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2008 , για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (Κωδικοποιημένη έκδοση).
(Καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1291/2000).
499
2008
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 499/2008 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2008 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 όσον αφορά τις προϋποθέσεις χορήγησης επιστροφών κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων.
510
2008
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2008 της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2008 , για την τροποποίηση του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου για την περίοδο εμπορίας 2008/09.
514
2008
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 514/2008 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2008 , σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα, καθώς και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1439/95, (ΕΚ) αριθ. 245/2001, (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, (ΕΚ) αριθ. 1342/2003, (ΕΚ) αριθ. 2336/2003, (ΕΚ) αριθ. 1345/2005, (ΕΚ) αριθ. 2014/2005, (ΕΚ) αριθ. 951/2006, (ΕΚ) αριθ. 1918/2006, (ΕΚ) αριθ. 341/2007, (ΕΚ) αριθ. 1002/2007, (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 και (ΕΚ) αριθ. 382/2008 και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1119/79.


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία