Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και στις Τρίτες Χώρες οι οποίες ενισχύονται από την ΕΕΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα

Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και στις Τρίτες Χώρες οι οποίες ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση


Σύντομη περιγραφή των Μέτρων:

H Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη πολιτική προώθησης όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα και τον τρόπο παραγωγής τους. Η πολιτική αυτή προβλέπει την χρηματοδότηση δράσεων προώθησης των γεωργικών προϊόντων και του τρόπου παραγωγής τους οι οποίες πραγματοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Αγορά και στις Τρίτες Χώρες.

Σκοπός της συνολικής και συνεκτικής αυτής πολιτικής είναι η παροχή ενισχύσεων για ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης των γεωργικών προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και στις Τρίτες Χώρες και ειδικότερα η προώθηση της εικόνας των γεωργικών προϊόντων στους καταναλωτές όσον αφορά την ποιότητα, τη θρεπτική αξία, την ασφάλεια των τροφίμων και των τρόπων παραγωγής τους. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η πλήρης ή εν μέρει, χρηματοδότηση δράσεων προώθησης των γεωργικών προϊόντων και του τρόπου παραγωγής τους καθώς και των προϊόντων διατροφής οι οποίες πραγματοποιούνται στην κοινότητα ή σε τρίτες χώρες.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού υλοποιεί μια σειρά μέτρων προβολής και προώθησης των γεωργικών προϊόντων, με στόχο την αύξηση των εξαγωγών και την ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων για τις εξελίξεις στις ξένες αγορές.

Συγκεκριμένα από το 2005 εφαρμόζει δύο Μέτρα τα οποία ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα Μέτρα αυτά είναι:
- Μέτρο 1: Προώθηση Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά
- Μέτρο 2: Προώθηση Γεωργικών Προϊόντων στις Τρίτες Χώρες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΚΟΑΠ

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία