Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & ΕλέγχωνΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα

Προϊστάμενος: κ. Κώστας Πυρκώτης

Αποστολή του Τμήματος είναι η διασφάλιση ακρίβεια ποιότητας και αξιοπιστίας των δεδομένων στα οποία βασίζονται οι πληρωμές. Αυτό επιτυγχάνεται με τον τεχνικό έλεγχο των αιτήσεων πριν την προώθηση τους για έγκριση της πληρωμής. Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Ελέγχων στους ακόλουθους πέντε τομείς δραστηριότητας και Ευθύνης.
· Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών
· Έλεγχοι Τηλεπισκόπισης
· Κλασσικοί Επιτόπιοι Έλεγχοι
· Έλεγχοι Αγροτικής Ανάπτυξης και άλλοι
· Έλεγχοι Πολλαπλής Συμμόρφωσης

Μέσω του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών γίνεται οργάνωση , επεξεργασία , ψηφιοποίηση και παρουσίαση δεδομένων που διαθέτουν γεωγραφική υπόσταση(αγροτεμάχια, χαρακτηριστικά τοπίου, κτλ). Χρησιμοποιούνται οι κτηματολογικοί χάρτες και δορυφορικές εικόνες οι οποίες έχουν υποστεί επεξεργασία(ορθο-διόρθωση). Υπάρχει συνεχείς ροή δεδομένων από νέες δορυφορικές εικόνες και επιτόπιους έλεγχους με την οποία ενημερώνονται οι εκτάσεις αγροτεμαχίων και προκύπτει η έκταση, βάσει της οποίας υπολογίζεται η πληρωμή.

Η τηλεπισκόπιση είναι μέθοδος επιτόπιου ελέγχου, με την οποία αναγνωρίζονται οι καλλιέργειες μετράται η επιλέξιμή έκταση και ελέγχετε η τήρηση των καλών και Περιβαλλοντικών Συνθηκών. Αυτό γίνεται με συνδυασμό της χρήσης δορυφορικών εικόνων της τρέχουσας περιόδου και επιτοπίων επισκέψεων.

Οι κλασσικοί επιτόπιοι έλεγχοι γίνονται για τη διαπίστωση της ορθότητας των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις και της τήρησης των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν με την υποβολή της αίτησης, όπως οι συμμετοχές στα Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα. Ελέγχεται επίσης η Πολλαπλή Συμμόρφωση.

Όσο αφορά τους ελέγχους Αγροτικής Ανάπτυξης, το τμήμα αναλαμβάνει οποιοδήποτε έλεγχο του ανατεθεί στα πλαίσια του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020.

H Μονάδα Πολλαπλής Συμμόρφωσης διασφαλίζει ότι τηρούνται οι ελάχιστες υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν να εφαρμόζουν οι γεωργοί για να λαμβάνουν γεωργικές επιδοτήσεις.

Αυτές οι ελάχιστες υποχρεώσεις αφορούν τις :

α) Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης (ΚΑΔ) : Οι Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης είναι κανονισμοί και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, την δημόσια υγεία των ζώων και των φυτών και την καλή μεταχείριση των ζώων.
β) Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες (ΚΓΠΣ) : Οι Καλές Γεωργικές και Περιβαλλοντικές Συνθήκες αποτελούν ένα σύνολο πρακτικών που πρέπει να εφαρμόζουν οι γεωργοί με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την καλή γεωργική κατάσταση των εκτάσεων.

Η τήρηση των απαιτήσεων της Πολλαπλής Συμμόρφωσης ελέγχεται από ένα σύστημα ελέγχου και στις περιπτώσεις που παρατηρούνται μη συμμορφώσεις από τις απαιτήσεις της Πολλαπλής Συμμόρφωσης επιβάλλονται ποινές, το ύψος των οποίων θα είναι ανάλογο με το μέγεθος, καθώς και την επανάληψη της μη συμμόρφωσης .


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία