Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Καθεστώς 5.2 - Ά Προκήρυξη - Στήριξη επενδύσεων για αποκατάσταση γεωργικού δυναμικούΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Ανακοίνωση Προκήρυξης Καθεστώτος 5.2
Ανακοίνωση 1ης παράτασης Καθεστώτος 5.2 (13/5/2022)
Ανακοίνωση 2ης παράτασης Καθεστώτος 5.2 (13/7/2022)
Διευκρινιστικό σημείωμα 1 - Μάρτιος 2022
Προδιαγραφές επεξηγηματικής πινακίδας

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ & ΑΛΛΑ ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΤΩΝ
Καθεστώς 5.2 - Αναθεωρημένο Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωσης Αιτητών
Δελτίο ενημέρωσης - Γ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αίτηση Πληρωμής Καθεστώτος 5.2
Βεβαίωση Αρχιτέκτονα του Έργου

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Καθεστώς 5.2 Έντυπο υποβολής ένστασης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Οδηγίες αίτησης κατηγορίας Γ
Απόσυρση δράσεων - αίτησης


ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ
Δήλωση για Ιδιωτικά Ασφαλιστικά Σχέδια
Υπεύθυνη δήλωση αιτητή

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
Αναθεώρηση Δράσεων Γ' Προκήρυξης Καθεστώτος 4.1 και Α' Προκήρυξης Καθεστώτος 5.2
Αναθεωρημένος Κατάλογος Επιλέξιμων Δράσεων Καθεστώτος 5.2


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τεχνικές Προδιαγραφές Αντιβρόχινων Κατασκευών
Τεχνικές Προδιαγραφές Αντιχαλαζικών Κατασκευών 1
Τεχνικές Προδιαγραφές Αντιχαλαζικών Κατασκευών 2
Τεχνικές Προδιαγραφές Αντιχαλαζικών Κατασκευών 3
Τεχνικές Προδιαγραφές Αντιχαλαζικών Κατασκευών 4
Τεχνικές Προδιαγραφές Αντιχαλαζικών Κατασκευών 5


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Κατάλογος Διαπιστευμένων Φορέων


ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΑΠ
Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Αιτητών του ΚΟΑΠ
Απαιτούμενα έγγραφα για εγγραφή στο Μητρώο Αιτητών του ΚΟΑΠ


ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Διαδικασία επιλογής συμβούλου από αιτητή
Αποδοχή Αιτητών από Συμβούλους 4.1 _ 5.2
Καταχώρηση δράσεων_έργων στο Καθεστώς 4.1 _ 5.2
Καταχώρηση τεμαχίων στο Καθεστώς 4.1 _ 5.2
Νέα Αίτηση Καθεστώτος 4.1 _ 5.2
Μέρος 1, 2, 3 & 4
Μέρος 5
Μέρος 7
Μέρος 8Α
Μέρος 8Β
Μέρος 9Α
Μέρος 9Β


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΚΟΑΠ

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία