Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Νέα & Εκδηλώσεις


Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

- 04/05/2022 09:28:56 πμ

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών έχει προχωρήσει στην προκήρυξη της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων η περίοδος υποβολής της οποίας είναι από 22 Μαρτίου έως και 18 Απριλίου και από τις 19 Απριλίου έως 13 Μαΐου 2022 είναι η υποβολή εκπρόθεσμων αιτήσεων με ποινή.

Στην Ενιαία Αίτηση περιλαμβάνονται τα πιο κάτω Μέτρα/Σχέδια/Καθεστώτα:

ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ


  · Καθεστώς Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης (ΚΕΣΕ)

  · Ενίσχυση για Γεωργικές Πρακτικές Επωφελείς για το Κλίμα και το Περιβάλλον (Πράσινη Ενίσχυση - Greening)

  · Καθεστώς Ενίσχυσης Γεωργών Νεαρής Ηλικίας

  · Εκταρική Επιδότηση Εσπεριδοειδών σε Κοινότητες που Επηρεάζονται από τη Νεκρή Ζώνη.


ΜΕΤΡΑ/ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2014-2020)

  · ΜΕΤΡΟ 10 – Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα (ΠΑΑ 2014-2020). Περιλαμβάνονται 12 Καθεστώτα.

  · ΜΕΤΡΟ 11 – Βιολογικές Καλλιέργειες (Περιλαμβάνονται 2 Υπομέτρα)

  · ΜΕΤΡΟ 12 – Ενισχύσεις στο πλαίσιο του NATURA 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα (ΠΑΑ 2014-2020).

  · ΜΕΤΡΟ 13 – Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από Φυσικά ή άλλα Ειδικά MΜειονεκτήματα.


Κατά το τρέχον έτος είναι δυνατή η ένταξη νέων αιτητών ή και αιτητών των οποίων οι δεσμεύσεις έχουν λήξει στις 31/12/2021, σε όλα τα Καθεστώτα του Μέτρου 10 (εκτός από τα 10.1.2 Α, 10.1.2Β1, 10.1.2Β2 και 10.1.5) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020, τα οποία προκηρύσσονται με ετήσια διάρκεια για το τρέχον έτος.

Επιπλέον σημειώνεται πως για τις δεσμεύσεις των Καθεστώτων 10.1.2Α και 10.1.2Β με έτος έναρξης το 2015 ή 2016 και ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2021, έχει δοθεί από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, δικαίωμα εθελοντικής επέκτασης της δέσμευσης για ακόμη ένα έτος (μέχρι 31/12/2022). Τα Μέτρα 12 και 13 προκηρύσσονται σε ετήσια βάση.

Μέσω της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων αναμένεται να καταβληθεί σε περίπου 31.000 δικαιούχους ποσό περίπου 44 εκατομμυρίων ευρώ (Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση). Επιπλέον ποσό 6 εκατομμυρίων ευρώ θα χορηγηθεί σε περίπου 27,000 δικαιούχους μέσω του Μέτρου 13 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και αφορά στήριξη περιοχών με φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα.

Ο προγραμματισμός του Οργανισμού είναι όπως η καταβολή των εκταρικών επιδοτήσεων διενεργηθεί εντός του μηνός Δεκεμβρίου.

Κεφαλικές Επιδοτήσεις

Μέσω των Κεφαλικών Επιδοτήσεων αναμένεται να καταβληθούν εντός του 2022, 3,5 εκατομμύρια ευρώ (Άμεσες Ενισχύσεις – Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση) στους αιγοπροβατοτρόφους που πληρούν τα κριτήρια της Προαιρετικής Συνδεδεμένης Στήριξης Αιγοπροβάτων (κατεύθυνση το γάλα).

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και τις 29 Απριλίου 2022. Στόχος του Οργανισμού είναι όπως η καταβολή των επιδοτήσεων αναμένεται διενεργηθεί εντός Δεκεμβρίου.

Επιπλέον ποσό ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ θα καταβληθεί σαν Μεταβατική Εθνική Ενίσχυση στον κλάδο της Αιγοπροβατοτροφίας (κρατική χρηματοδότηση) κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ως αντιστάθμισμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο τομέας της κτηνοτροφίας στην Κύπρο από την υπέρμετρα υψηλή τιμή που καταγράφουν οι ζωοτροφές και από τη σημαντική αύξηση στο κόστος ενέργειας.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, Μεταβατική Εθνική Ενίσχυση θα καταβληθεί και στον κλάδο της Αγελαδοτροφίας, μέγιστου συνολικού ύψους €1.200.000.

Για τις πιο πάνω ενισχύσεις θα ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις.

Επίσης κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, έχει προγραμματιστεί έκτακτη κρατική βοήθεια για στήριξη του τομέα της Κτηνοτροφίας, λόγω των επιπτώσεων της νόσου Covid-19. Η ενίσχυση συνολικού ύψους 5,7 εκατομμυρίων ευρώ θα καταβληθεί ως κρατική ενίσχυση στους τομείς της χοιροτροφίας 2,7 εκατομμύρια ευρώ, στην πτηνοτροφία 1,3 εκατομμύρια ευρώ, στην αγελαδοτροφία 1,7 εκατομμύρια ευρώ και 25,000 ευρώ στον τομέα της κονικλοτροφίας. Η διαδικασία των πληρωμών είναι σε εξέλιξη σε συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και το Τμήμα Γεωργίας.

Εντός Μαΐου προγραμματίζεται η προκήρυξη του Καθεστώτος 10.1.9 «Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε παραδοσιακές φυλές ζώων». Σκοπός του Καθεστώτος είναι η παροχή οικονομικής ενίσχυσης για κάλυψη, μέρους του διαφυγόντος εισοδήματος καθώς και του επιπρόσθετου κόστους εκτροφής και αναπαραγωγής των ζώων, για την ενθάρρυνση της εκτροφής της ντόπιας φυλής βοοειδών, της ντόπιας φυλής παχύουρου προβάτου και της ντόπιας φυλής αίγας Μαχαιρά. Το Καθεστώς προκηρύσσεται σε ετήσια βάση.

Επιπλέον εντός Μαΐου προγραμματίζεται η Ε’ προκήρυξη του Μέτρου 14 – Καλή Διαβίωση Αιγοπροβάτων με προϋπολογισμό €300,000 και ετήσια διάρκεια για αυτήν την προκήρυξη.

Με την παραλαβή της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων 2022 ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), εφάρμοσε Σύστημα Ελέγχων μέσω Παρακολούθησης Γεωργικών Εκτάσεων (Monitoring) για το Καθεστώς Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης (ΚΕΣΕ). To Σύστημα Παρακολούθησης Monitoring και οι έλεγχοι του είναι μια αυτοματοποιημένη και συνεχής διαδικασία που χρησιμοποιεί δορυφορικά δεδομένα Copernicus Sentinel, μαζί με άλλες πηγές δεδομένων για τον προσδιορισμό της γεωργικής δραστηριότητας, σε όλα τα δηλωθέντα τεμάχια στο πλαίσιο του ΚΕΣΕ για το 2022. Επειδή όλα τα τεμάχια της Ενιαίας Αίτησης συμμετέχουν στο ΚΕΣΕ κατά συνέπεια όλα τα τεμάχια των αιτήσεων θα ελεγχθούν και μέσω του Συστήματος Παρακολούθησης. Η εισαγωγή ελέγχων με παρακολούθηση (Monitoring), για το ΚΕΣΕ το 2022, αποτελεί και το πρώτο βήμα για την εφαρμογή του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων, το οποίο θα είναι υποχρεωτικό στην Κοινή Γεωργική Πολιτική από το 2023. Το Σύστημα Παρακολούθησης Monitoring επιτρέπει την κοινοποίηση στους αιτητές της Ενιαίας αίτησης, ειδοποιήσεις σχετικά με εντοπισμό πιθανής μη συμμόρφωσης. Αυτή η κοινοποίηση αφορά τις υποχρεώσεις σε σχέση με την καλλιέργεια ή τη γεωργική δραστηριότητα, εντός των τεμαχίων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πιθανή μη συμμόρφωση, ο αιτητής λαμβάνει σχετική ειδοποίηση μέσω προσωπικού μηνύματος (SMS), στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που είναι καταχωρημένος στην αίτησή του.

Λεπτομέρειες των ευρημάτων των ελέγχων αναρτιούνται υπό μορφή αναφοράς, στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Αιτήσεων (EAS) του ΚΟΑΠ στην σελίδα https://eas.capo.gov.cy/. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους αιτητές μας, είτε να προχωρήσουν μέσω ειδικής εφαρμογής να βγάλουν φωτογραφίες εντός των τεμαχίων τους ως απόδειξη καλλιέργειας ή γεωργικής δραστηριότητας, ή τροποποιήσουν τις αιτήσεις τους αλλάζοντας καλλιέργεια ή έκταση ή ακόμα και αποσύροντας το τεμάχιο από την αίτηση.

Στην ουσία το Σύστημα Παρακολούθησης Monitoring παρέχει τη δυνατότητα στον αιτητή, να γνωρίζει αν παρουσιάζεται πρόβλημα στην επιλεξιμότητα του τεμαχίου του, για να πάρει την επιδότηση που ζητά, και ταυτόχρονα να μπορεί να διορθώνει τα όποια λάθη, ή να ενεργεί προς απόδειξη της ορθότητας της αίτησης του, σαν ελεγκτής της δικής του αίτησης αφού έχει την δυνατότητα να προσκομίσει στον ΚΟΑΠ απλά και εύκολα φωτογραφίες για επιβεβαίωση των αιτήσεών του. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα να τροποποιηθεί ανάλογα η αίτηση του χωρίς κυρώσεις μέχρι και την 20η Οκτωβρίου 2022.

Μέσω των δορυφόρων Copernicus Sentinel, ο ΚΟΑΠ θα λαμβάνει εικόνες από όλη την Κύπρο κάθε 10 μέρες και με χρήση εξειδικευμένων αλγορίθμων και δεικτών, θα ελέγχει για την ύπαρξη καλλιέργειας ή της γεωργικής δραστηριότητας στα αιτούμενα τεμάχια. Οι αιτητές μας θα πρέπει να φροντίζουν να ελέγχουν τα δεδομένα στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αίτησης του ΚΟΑΠ (EAS), κατά την υποβολή της αίτησης, ώστε το περιεχόμενο τους να αντικατοπτρίζει και την πραγματική κατάσταση των τεμαχίων τους σε σχέση με την κατάσταση στο χωράφι. Με αυτό τον τρόπο ο ΚΟΑΠ, θα προχωρά στην άμεση και ορθή αξιολόγηση των τεμαχίων τους και στον εντοπισμό και διόρθωση πιθανών λαθών που μπορεί να προκύψουν

Όσον αφορά τα Επενδυτικά Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, προχώρησαν τον Φεβρουάριο στην Τρίτη Προκήρυξη του Καθεστώτος 4.1 και στη Δεύτερη Προκήρυξη του Καθεστώτος 6.1, με την παραλαβή των αιτήσεων να πραγματοποιείται από τις 7 Φεβρουαρίου μέχρι τις 20 Μαΐου 2022, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΚΟΑΠ. Παράλληλα, συνεχίζονται οι πληρωμές για τις προηγούμενες προκηρύξεις των Καθεστώτων ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης των επενδύσεων από μέρους των αιτητών.

Το Καθεστώς 6.1: «Ενίσχυση Πρώτης Εγκατάστασης Νέων Γεωργών» παρέχει οικονομική στήριξη σε νέους από 18 έως 40 ετών που θέλουν να ασχοληθούν με τον γεωκτηνοτροφικό τομέα. Συγκεκριμένα τους ενθαρρύνει διευκολύνοντας την πρώτη εγκατάσταση τους με ένα εφάπαξ ποσό, για να μπορέσουν να εγκατασταθούν επικεφαλείς/αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και υλοποιούν τα επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών τους δραστηριοτήτων. Οι αιτητές μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν ή θα αποκτήσουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες εντός 36 μηνών από την έγκριση της αίτησής τους. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, o γεωργός ηλικίας 18 έως 40 ετών θα πρέπει να είναι ο κύριος μέτοχος του νομικού προσώπου αυτού με ποσοστό από 95% και άνω. Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού για ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης των νέων γεωργών, κατόπιν υποβολής και έγκρισης της αίτησης συμμετοχής στο Καθεστώς. Το ποσό ενίσχυσης κυμαίνεται από €20.000 μέχρι €50.000 αναλόγως και τυχόν συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην Γ’ προκήρυξη του Καθεστώτος 4.1. Το ποσό χορηγείται σε δύο δόσεις αναλόγως της υλοποίησης του Επιχειρηματικού τους Σχεδίου.

Το Καθεστώς 4.1: «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων», αποτελεί μέρος του Μέτρου 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» το οποίο είναι ένα από τα σημαντικότερα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Κύπρου 2014-2020. Ενδεικτικά επισημαίνεται ότι το Μέτρο καταλαμβάνει πέραν του 20% του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Το Καθεστώς αυτό απευθύνεται σε κατόχους ή διαχειριστές γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που προβαίνουν σε επενδύσεις για εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεών τους, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας των μονάδων τους.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στις 4 Μαρτίου 2022 προκηρύχθηκε και το Μέτρο 7: «Βασικές Υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» το οποίο θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τις 20 Μαΐου 2022. Ανάδοχος για το συγκεκριμένο Μέτρο είναι η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών και δικαιούχοι είναι κυρίως οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επιπλέον όσον αφορά τις Κοινές Οργανώσεις Αγοράς (ΚΟΑ), ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας, προχώρησαν τον Απρίλιο σε προκήρυξη των πιο κάτω Μέτρων:


  1. ΚΟΑ12: «Ιδιωτική Αποθεματοποίηση Χοίρειου Κρέατος.» Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα Κεντρικά Γραφεία του ΚΟΑΠ από τις 5 Απριλίου μέχρι τις 29 Απριλίου 2022. Κάθε αίτηση αφορά ελάχιστη ποσότητα τουλάχιστον 10 τόνων προϊόντων χωρίς κόκκαλα και 15 τόνων άλλων προϊόντων.

  2. ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 1γ: «Πράσινος τρύγος σε αμπελώνες οινοπαραγωγής 2021 – 2022.» Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 15 Απριλίου μέχρι τις 10 Μαΐου 2022, μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ» στην ιστοσελίδαhttps://eservices.cyprus.gov.cy.


Καταλήγοντας πρέπει να αναφερθεί ότι, εντός του 2022, αναμένεται να προκηρυχθούν και τα πιο κάτω Μέτρα/Καθεστώτα της Αγροτικής Ανάπτυξης και των ΚΟΑ:

  1. Καθεστώς 1.3: «Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων και δασών, καθώς και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση» το οποίο θα προκηρυχθεί όταν και εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες με την πανδημία.

  2. Μέτρο 9: «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα της γεωργίας» το οποίο θα προκηρυχθεί αναλόγως του πότε θα εγκριθούν νέες Ομάδες Παραγωγών από την Αρμόδια Αρχή.

  3. Καθεστώς 19.2.4: «Συνεργασίες για κυκλική οικονομία από Ομάδες Τοπικής Δράσης» το οποίο υπολογίζεται να προκηρυχθεί το Β’ Εξάμηνο του 2022.

  4. Καθεστώς 4.3.3: «Κυκλική Οικονομία» το οποίο είναι Νέο Μέτρο που περιλήφθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και υπολογίζεται να προκηρυχθεί και αυτό το Β’ Εξάμηνο του 2022.

  5. Μέτρο ΕΠΣΑ 1β: «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων 2022 – 2023» το οποίο υπολογίζεται να προκηρυχθεί τον Νοέμβριο με Δεκέμβριο του 2022.


(ΜΓ/ΕΧΡ)
EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία