Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


B΄ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 19.1 «ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014- 2020 - 15/03/2023


Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνει την Β’ Προκήρυξη του Καθεστώτος 19.1: «Προπαρασκευαστική Στήριξη».

2. Μέσα από το Καθεστώς 19.1 ενισχύεται η προπαρασκευαστική στήριξη των Ομάδων πρωτοβουλίας οι οποίες προτίθενται να υλοποιήσουν Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης. Η προπαρασκευαστική στήριξη περιλαμβάνει την στήριξη δράσεων για τη δημιουργία ικανοτήτων, την κατάρτιση και τη δικτύωση, με σκοπό την προετοιμασία και την υλοποίηση μιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης. Οι Στρατηγικές, θα πρέπει να αφορούν την προγραμματική περίοδο 2023 - 2027.

3. Στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής στήριξης οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες:
i) Δραστηριότητες κατάρτισης για τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς
ii) Μελέτες της οικείας περιοχής (συμπεριλαμβανομένων των μελετών σκοπιμότητας για κάποιες δράσεις οι οποίες ενδέχεται να ενταχθούν στη Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης)
iii) Δαπάνες που συνδέονται με την εκπόνηση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για υπηρεσίες παροχής συμβούλων και δαπανών για ενέργειες που συνδέονται με διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο την προετοιμασία της στρατηγικής
iv) Διοικητικές δαπάνες (λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες προσωπικού) της ομάδας πρωτοβουλίας, η οποία υποβάλλει αίτηση για προπαρασκευαστική υποστήριξη κατά τη διάρκεια του σταδίου της προετοιμασίας.
v) Υποστήριξη για μικρά πιλοτικά προγράμματα

4. Η προπαρασκευαστική υποστήριξη θα είναι επιλέξιμη ανεξάρτητα από το κατά πόσον η Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης που σχεδιάστηκε από την ομάδα και λαμβάνει την υποστήριξη επιλέγεται για χρηματοδότηση από την Αρμόδια Αρχή.

5. Δικαιούχοι του Καθεστώτος 19.1 είναι νέες ή υφιστάμενες συνεργασίες (Ομάδες Τοπικής Δράσης) που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2021/1060 ως προς τη σύσταση και τη δομή των ΟΤΔ. Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις στις οποίες θα συμπεριλαμβάνεται η Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης για την περιοχή τους κατά τη σχετική «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έγκριση των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης, για την προγραμματική περίοδο 2023 – 2029», του Τμήματος Γεωργίας.

6. Το ύψος της ενίσχυσης καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών με μέγιστο ποσό τις €40.000.

7. Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης, το μέγιστο ποσό το οποίο θα δοθεί για την ετοιμασία της Στρατηγικής θα ανέλθει στις 25.000 ευρώ (παρ. 3 (iii) της παρούσας ανακοίνωσης). Οι Διοικητικές δαπάνες της Ομάδας θα είναι επιλέξιμες νοουμένου ότι δεν χρηματοδοτούνται μέσω άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ή του Κρατικού προϋπολογισμού (π.χ. Καθεστώς 19.4, του ΠΑΑ 2014 – 2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020 κτλ).

8. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Β΄ Προκήρυξης του Καθεστώτος 19.1 ανέρχεται στις €160.000. Το ποσό αυτό δύναται να διαφοροποιηθεί μετά από την έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής.

9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας από τις 15 Μάρτιου 2023 μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2023 η ώρα 14:30 μ.μ.

10. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν κατάλληλα για τις πρόνοιες του Καθεστώτος και να προετοιμαστούν κατάλληλα πριν υποβάλουν τις αιτήσεις τους.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΚΟΑΠ

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία