Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Tμήμα Διοίκησης & Ανθρώπινου ΔυναμικούΠίσω στην Προηγούμενη ΣελίδαΤο Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού στοχεύει στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Οργανισμού. Για να επιτύχει το πιο πάνω, διαμορφώνει και εφαρμόζει κατάλληλες διαδικασίες, διαχειρίζεται ορθολογικά το ανθρώπινο δυναμικό του Οργανισμού και υποστηρίζει διοικητικά τα υπόλοιπα Τμήματα, Υπηρεσίες και Επαρχιακά Γραφεία του Οργανισμού.

Αναλυτικότερα, το Τμήμα είναι αρμόδιο για όλα τα θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, τις αγορές και τις προμήθειες, τη συμμόρφωση του Οργανισμού με το πρότυπο ISO27001 για την ασφάλεια των πληροφοριών, το Γενικό Αρχείο και τη βιβλιοθήκη, τη γραμματεία της Διευθυντικής Ομάδας, τα διοικητικά θέματα που αφορούν τα κτήρια, τα οχήματα και τον εξοπλισμό και διάφορα άλλα οργανωτικά θέματα.

Η λειτουργία του Τμήματος υποβοηθείται από δύο Μονάδες, τη Μονάδα Ανθρώπινου Δυναμικού και τη Μονάδα Διαχείρισης Ολοκληρωμένων Συστημάτων.

Η Μονάδα Ανθρώπινου Δυναμικού έχει την ευθύνη για την οργάνωση και τη διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό του Οργανισμού. Αυτά περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό των αναγκών, την πρόσληψη, την επιμόρφωση και την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και τη διαχείριση των θεμάτων που προκύπτουν από τους όρους υπηρεσίας του προσωπικού (άδειες απουσίας, ωράριο εργασίας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πειθαρχία, αφυπηρέτηση, σύνταξη και ωφελήματα αφυπηρέτησης). Φροντίζει επίσης για τη συμμόρφωση του Οργανισμού με τη νομοθεσία για διοικητικά θέματα.

Η Μονάδα Διαχείρισης Ολοκληρωμένων Συστημάτων έχει την ευθύνη για την οργάνωση και τη διαχείριση των θεμάτων που προκύπτουν από το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών του Οργανισμού, την ασφάλεια των διαβαθμισμένων πληροφοριών και τη φυσική ασφάλεια. Φροντίζει επίσης για την ομαλή λειτουργία του γενικού αρχείου και της βιβλιοθήκης του Οργανισμού.


Το Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού παρέχει υποστήριξη στον Επίτροπο και Βοηθό Επίτροπο για τον προγραμματισμό των εργασιών και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων της Διευθυντικής Ομάδας.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ κα ΓΙΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ κα ΓΙΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Το Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού στοχεύει στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Οργανισμού. Για να επιτύχει το πιο πάνω, διαμορφώνει και εφαρμόζει κατάλληλες διαδικασίες, διαχειρίζεται ορθολογικά το ανθρώπινο δυναμικό του Οργανισμού και υποστηρίζει διοικητικά τα υπόλοιπα Τμήματα, Υπηρεσίες και Επαρχιακά Γραφεία του Οργανισμού.

Αναλυτικότερα, το Τμήμα είναι αρμόδιο για όλα τα θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, τις αγορές και τις προμήθειες, τη συμμόρφωση του Οργανισμού με το πρότυπο ISO27001 για την ασφάλεια των πληροφοριών, το Γενικό Αρχείο και τη βιβλιοθήκη, τη γραμματεία της Διευθυντικής Ομάδας, τα διοικητικά θέματα που αφορούν τα κτήρια, τα οχήματα και τον εξοπλισμό και διάφορα άλλα οργανωτικά θέματα.

Η λειτουργία του Τμήματος υποβοηθείται από δύο Μονάδες, τη Μονάδα Ανθρώπινου Δυναμικού και τη Μονάδα Διαχείρισης Ολοκληρωμένων Συστημάτων.

Η Μονάδα Ανθρώπινου Δυναμικού έχει την ευθύνη για την οργάνωση και τη διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό του Οργανισμού. Αυτά περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό των αναγκών, την πρόσληψη, την επιμόρφωση και την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και τη διαχείριση των θεμάτων που προκύπτουν από τους όρους υπηρεσίας του προσωπικού (άδειες απουσίας, ωράριο εργασίας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πειθαρχία, αφυπηρέτηση, σύνταξη και ωφελήματα αφυπηρέτησης). Φροντίζει επίσης για τη συμμόρφωση του Οργανισμού με τη νομοθεσία για διοικητικά θέματα.

Η Μονάδα Διαχείρισης Ολοκληρωμένων Συστημάτων έχει την ευθύνη για την οργάνωση και τη διαχείριση των θεμάτων που προκύπτουν από το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών του Οργανισμού, την ασφάλεια των διαβαθμισμένων πληροφοριών και τη φυσική ασφάλεια. Φροντίζει επίσης για την ομαλή λειτουργία του γενικού αρχείου και της βιβλιοθήκης του Οργανισμού.


Το Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού παρέχει υποστήριξη στον Επίτροπο και Βοηθό Επίτροπο για τον προγραμματισμό των εργασιών και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων της Διευθυντικής Ομάδας.


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία