Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Τμήμα Άμεσων ΠληρωμώνΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα

Προϊστάμενος: κ. Σωκράτης Σωκράτους

Το Τμήμα Άμεσων Πληρωμών συνίσταται σε δύο Μονάδες, τη Μονάδα Μέτρων Άμεσων Πληρωμών και τη Μονάδα Αγροτικής Ανάπτυξης – Μέτρα ΟΣΔΕ.

Η Μονάδα Μέτρων Άμεσων Πληρωμών διαχειρίζεται όλα τα Μέτρα των άμεσων πληρωμών και τα Μέτρα με βάση την έκταση του εκάστοτε Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στην Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων. Η διαχείριση των πιο πάνω Μέτρων περιλαμβάνει τον προγραμματισμό για την προκήρυξη και εφαρμογή τους, την έκδοση των εγχειριδίων εφαρμογής (ενημέρωσης αιτητών και διαδικασιών), τον καθορισμό των κριτηρίων επιλεξιμότητας και των καταλόγων ελέγχου, τον σχεδιασμό των αιτήσεων, την έκδοση ενημερωτικών εντύπων, τον συντονισμό για την επεξεργασία, τον τελικό έλεγχο και την έγκριση των αιτήσεων για πληρωμή. Επίσης, η Μονάδα συμμετέχει σε συναντήσεις των σχετικών Ευρωπαϊκών Επιτροπών για συζήτηση και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

....................


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία