Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης & Νομικών ΘεμάτωνΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα]

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη έχουν υποχρέωση, βάσει της Συνθήκης, να καταπολεμούν την απάτη και οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, λαμβάνοντας μέτρα τα οποία θα έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα και θα προσφέρουν αποτελεσματική προστασία στα κράτη μέλη. Η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και Νομικών θεμάτων έχει γενική αρμοδιότητα και ενεργεί ως σύμβουλος του Επιτρόπου Αγροτικών Πληρωμών επί της διαμόρφωσης πολιτικής και παροχής συμβουλής επί των σχετικών θεμάτων και γενικά για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Ο τομέας Νομικών Θεμάτων χειρίζεται νομικά θέματα του Οργανισμού. Διασφαλίζει τον συντονισμό και την επικοινωνία με τους εξωτερικούς νομικούς σύμβουλους του Οργανισμού και τους αναθέτει τον χειρισμό των νομικών αιτημάτων/ερωτημάτων που υποβάλλονται από τα Τμήματα και Υπηρεσίες του Οργανισμού.

Ο υπεύθυνος της Υπηρεσίας εκτελεί επίσης καθήκοντα Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία