Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Καθεστώς 16.1 (Φάση Β) - Σύσταση και Εγκαθίδρυση των Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τη ΓεωργίαΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


Α' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΑΣΗΣ Β
(23/12/2019 - 30/04/2020) - (για εγκριμένες αιτήσεις Φάσης Α - Ά Προκήρυξης)
(23/12/2019 - 31/07/2020) - (για εγκριμένες αιτήσεις Φάσης Α - ΄Β Προκήρυξης)
Ανακοίνωση για παράταση Καθεστώτος 16.1 (ΦΑΣΗ Β')
Ανακοίνωση Καθεστώτος 16.1 (ΦΑΣΗ Β')
Διευκρίνιση Καθεστώτος 16.1 (ΦΑΣΗ Β')
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών- Καθεστώς 16.1 (ΦΑΣΗ Β')
Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής - Καθεστώς 16.1 (ΦΑΣΗ Β')
Χειρόγραφη συμπλήρωση:
Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής - Καθεστώς 16.1 (ΦΑΣΗ Β')
Ηλεκτρονική συμπλήρωση:
Παράρτημα Συμφώνου Συνεργασίας
Χειρόγραφη συμπλήρωση:
Παράρτημα Συμφώνου Συνεργασίας
Ηλεκτρονική συμπλήρωση:


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΚΟΑΠ

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία