Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Προσφορές πάνω από τα όρια


"Προκήρυξη Διαγωνισμού με αριθμό ΟΑΠ/ΠΙΑ/01/17/06 για Παροχή Υπηρεσιών Ιατροφαρμακευτικής Ασφάλισης στα μέλη του προσωπικού και τους συνταξιούχους του ΚΟΑΠ και τα εξαρτώμενα τους" - 13/12/2017 08:27:30 πμ


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοινώνει την προκήρυξη διαγωνισμού αναφορικά με την Παροχή Υπηρεσιών Ιατροφαρμακευτικής Ασφάλισης στα μέλη του προσωπικού και τους συνταξιούχους του ΚΟΑΠ και τα εξαρτώμενα τους (CPV66512220), με αριθμό ΟΑΠ/ΠΙΑ/01/17/06. Για τα έγγραφα και πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινήσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποταθούν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημόσιων Συμβάσεων, στη διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/home.do.

Οι Προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του χώρου για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.cy) μέχρι τις 22/01/2018 και ώρα 12:00 πμ.
EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία