Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Νέα & Εκδηλώσεις


Διοργάνωση Συνεδρίου στην Κύπρο με θέμα «Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων της Κοινότητας – Έλεγχοι και Παρατυπίες στην Αγροτική Ανάπτυξη» 2-4 Σεπτεμβρίου 2009 - 14/07/2009

Όπως γνωρίζετε, το όραμα του Οργανισμού είναι να έχει σοβαρό εκτόπισμα και κύρος στην Κύπρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Ένας από τους σκοπούς του Οργανισμού είναι η καταπολέμηση της απάτης και η πρόληψη και πάταξη των παρατυπιών σε σχέση με τα κονδύλια που διαχειρίζεται ο ΚΟΑΠ στα πλαίσια της ΚΓΠ.

 

Διοργάνωση συνεδρίου για την Καταπολέμηση της Απάτης

Μέσα στα πλαίσια των ενεργειών του Οργανισμού για εκπλήρωση του οράματος και των σκοπών του, ο Οργανισμός, με δική του πρωτοβουλία θα οργανώσει και θα φιλοξενήσει το Συνέδριο με θέμα «Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων της Κοινότητας – Έλεγχοι και Παρατυπίες στην Αγροτική Ανάπτυξη» από τις 2 μέχρι τις 4  Σεπτεμβρίου 2009, στο ξενοδοχείο Golden Bay στη Λάρνακα. Το Συνέδριο θα συγχρηματοδοτηθεί από την OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης), από το κοινοτικό πρόγραμμα δράσης, Hercule II,  για την προώθηση δραστηριοτήτων στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας.

 

Στόχος του Συνεδρίου

Η Καταπολέμηση της Απάτης είναι ένα θέμα το οποίο είναι αναπόφευκτα συνυφασμένο με όλες τις λειτουργίες των οργανισμών πληρωμών και η αποτροπή και η δίωξη των παρατυπιών βασίζεται κυρίως και στην ικανότητα και ετοιμότητα των κρατών μελών για τον έγκαιρο εντοπισμό τους. Ο κύριος στόχος της πρωτοβουλίας αυτής που αναλαμβάνει ο ΚΟΑΠ, είναι να δώσει την ευκαιρία στα άμεσα αλλά και έμμεσα εμπλεκόμενα Τμήματα και Υπηρεσίες του ΚΟΑΠ να προβούν σε ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας στο θέμα που έχει επιλεγεί, σε σχέση με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας, να παρουσιάσουν και να αντιπαραβάλουν τις δικές μας πρακτικές και τους δικούς μας μηχανισμούς ελέγχου (ή την εφαρμογή αυτών) με τις πρακτικές των άλλων κρατών μελών και να συζητήσουν και να ενημερωθούν σε σχέση με την πρόληψη της απάτης και το χειρισμό των παρατυπιών στα πλαίσια της Αγροτικής Ανάπτυξης. Εξυπακούεται ότι μόνο με την ενεργή συμμετοχή των λειτουργών του Οργανισμού στο Συνέδριο, θα καταφέρει ο ΚΟΑΠ να ενισχύσει και να βελτιώσει τις πρακτικές του στα θέματα που θα συζητηθούν.

 

Συμμετοχή στο Συνέδριο

Στο Συνέδριο κλήθηκαν να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (OLAF και Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης), 2 εκπρόσωποι από κάθε κράτος μέλος, ένας από τον τομέα της Καταπολέμησης της Απάτης και ένας από τον  Γεωργικό τομέα (τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης). Επίσης θα κληθούν εκπρόσωποι από όλα τα Τμήματα, Υπηρεσίες, Επαρχιακά Γραφεία και εμπλεκόμενους Αναδόχους του ΚΟΑΠ, καθώς και εκπρόσωπος από τον εθνικό Συντονιστικό Φορέα για την Καταπολέμηση της Απάτης, AFCOS .
EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία