Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Καθεστώς 19.2 - Στήριξη για την υλοποίηση των Δράσεων στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτωνΠίσω στην Προηγούμενη ΣελίδαΔράση 19.2.2 - Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες


Ανακοίνωση Δράσης 19.2.2
Ανακοίνωση Δράσης 19.2.2 (7/1/2020)
Ανακοίνωση Παράτασης Περιόδου Εφαρμογής Δράσης 19.2.2 (15/7/2022)
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών
Παράρτημα 1 - Κριτήρια Μοριοδότησης
Παράρτημα 2 - Έντυπο Αίτησης
Παραρτήματα 3Α & 3Β - Έντυπο νόμιμης εξουσιοδότησης
Παράρτημα 4 - Κανονισμός 2003-361-EK
Παράρτημα 5 - Κατηγοριοποίηση περιοχών σε αστικές & αγροτικές
Παράρτημα I - Υπόδειγμα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Παράρτημα II_A - Επιστολή έγκρισης ΟΤΔ
Παράρτημα II_B - Επιστολή απόρριψης ΟΤΔ
Παράρτημα III - Κατάλογος προκαταρκτικού επιτόπιου ελέγχου
Παράρτημα IV - Αίτηση Πληρωμής


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΚΟΑΠ

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία