Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΜΕΤΡΟ: ΑΔΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ / ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ -
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΡΔΩΝ (LORI) - 21/10/2020 09:27:26 πμ


Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2020/760 της Επιτροπής, η Επιτροπή έχει δημιουργήσει ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης και αναγνώρισης φορέων Αδειών (Licence Operator Registration and Identification, LORI), για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για Δασμολογικές Ποσοστώσεις (TRQs) για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη υποχρεωτική καταχώριση (TRQs LORI). Το ηλεκτρονικό σύστημα LORI αποτελεί μέρος της βάσης δεδομένων ISAMM, την οποία διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2020/760 της Επιτροπής και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/761 της Επιτροπής, οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση για τις παρακάτω δασμολογικές ποσοστώσεις θα πρέπει να καταχωρούνται στο σύστημα LORI:

09.4285, 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4211, 09.4212, 09.4213, 09.4214, 09.4215, 09.4216, 09.4251, 09.4254, 09.4255, 09.4260, 09.4263, 09.4273, 09.4410, 09.4411, 09.4412, 09.4420, 09.4422.

Η Επιτροπή έχει καταρτίσει λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος LORI το οποίο μπορείτε να βρείτε στην πιο κάτω ιστοσελίδα:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/trqs_el

Το πιο πάνω έγγραφο είναι ένας οδηγός αναφοράς για τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος LORI. Περιγράφει τον τρόπο καταχώρισης μιας επιχείρησης στο ηλεκτρονικό σύστημα LORI, τον τρόπο υποβολής δεδομένων σχετικά με την ποσότητα αναφοράς της εν λόγω εταιρείας και τον τρόπο ανάκλησης της καταχώρισης μιας εταιρείας από το ηλεκτρονικό σύστημα LORI.

Η αίτηση καταχώρισης υποβάλλεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν από το μήνα κατά τον οποίο η επιχείρηση σκοπεύει να υποβάλει την αίτηση για άδεια εισαγωγής. Η επιχείρηση παρέχει έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς αλληλογραφίας και διατηρεί έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ηλεκτρονικό σύστημα LORI για σκοπούς επικοινωνίας με τον ΚΟΑΠ (Κανονισμός (ΕΕ) 2020/760, άρθρο 13, παρ. 4).

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την
κ. Μαρία Γεωργίου (National User Administrator) στο τηλ. 22 557690 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

(mgeorgiou@capo.gov.cy).
EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία