Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Τμήμα Εκτέλεσης ΠληρωμώνΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


Προϊστάμενος: κ. Κωνσταντίνος Γαλήνης

Οι αρμοδιότητες του περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων σε δέσμες αιτημάτων πληρωμής που προωθούνται από τα Τμήματα Έγκρισης Πληρωμών, την έκδοση εντολής προς την τράπεζα και τον τελικό έλεγχο του ηλεκτρονικού αρχείου για τη διενέργεια όλων των εμβασμάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, καθώς και το χειρισμό των επιστρεφόμενων εμβασμάτων από την τράπεζα.

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Εκτέλεσης Πληρωμών περιλαμβάνονται επίσης η έγκαιρη εξασφάλιση των εθνικών κονδυλίων που απαιτούνται για τη διενέργεια των πληρωμών, η διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων του Οργανισμού, η διαχείριση των εξόδων δημόσιας αποθεματοποίησης και η ετοιμασία των απαραίτητων πληροφοριών για την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής της συμφωνίας με το χρηματοοικονομικό ίδρυμα που συνεργάζεται ο Οργανισμός.


Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων