Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανάδοχοι
Σύµφωνα µε το Νόµο 64(Ι)/2003, ο Οργανισµός δύναται να αναθέτει µέρος ή όλες τις αρµοδιότητες έγκρισης πληρωµών καθώς επίσης και εργασίες που αφορούν την τεχνική υπηρεσία και το Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣ∆Ε). Η ανάθεση αυτή γίνεται σε άλλα όργανα όπως σε Τµήµατα της Κυβέρνησης ή σε άλλους Οργανισµούς ∆ηµοσίου ∆ικαίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου ή Εταιρείες Ιδιωτικού ∆ικαίου που ο Επίτροπος κρίνει ότι διαθέτουν τα µέσα και τις γνώσεις στους τοµείς που θα τους ανατεθούν.

Ο ΚΟΑΠ διατηρεί τέσσερις (4) συµφωνίες Αναδοχής και µια (1) συµφωνία Συνεργασίας µε τους πιο κάτω Οργανισµούς:
• Τµήµα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
• Τµήµα ∆ασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
• Υπουργείο Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού
• Υπουργείο Εσωτερικών
• Τµήµα Τελωνείων του Υπουργείου Οικονοµικών (συµφωνία συνεργασίας)

Οι πέντε (5) συµφωνίες που ισχύουν, προνοούν διάφορους µηχανισµούς ελέγχου και αλληλο-ενηµέρωσης από και προς τον ΚΟΑΠ. Οι µηχανισµοί αυτοί είναι σύµφωνοι πάντα µε τις κοινοτικές οδηγίες και κανονισµούς αλλά και µε τον κώδικα αποτελεσµατικής επικοινωνίας µε τους Αναδόχους που εφαρµόζεται από το 2005. Οι συµφωνίες Αναδοχής αξιολογούνται σε συνεχή βάση και προωθούνται αναθεωρήσεις όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Οι κυριότερες αναθεωρήσεις προκύπτουν µετά από τροποποιήσεις κανονισµών της ΕΕ που διέπουν τη ∆ιαπίστευση του Οργανισµού, ή για την εισαγωγή νέων Μέτρων σε αυτές.

Με βάση τις συµφωνίες Αναδοχής, η µεταφορά αρµοδιοτήτων στους Αναδόχους αφορά κυρίως την έγκριση πληρωµών για τα Μέτρα που τους έχουν ανατεθεί. Οι αρµοδιότητες που έχουν µεταφερθεί στους Ανάδοχους Οργανισµούς εκτελούνται υπό την εποπτεία του ΚΟΑΠ ο οποίος εξακολουθεί να φέρει την ευθύνη για την ορθότητα των πληρωµών.
Επιπρόσθετα από τα πιο πάνω, ο Οργανισµός, στα πλαίσια εφαρµογής του Συστήµατος Πολλαπλής Συµµόρφωσης, συνεργάζεται µε τους ακόλουθους αρµόδιους φορείς, που αναλαµβάνουν την εκτέλεση και διαχείριση ελέγχων που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες τους:
• Τµήµα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας,Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
• Τµήµα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
• Τµήµα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
• Ταµείο Θήρας του Υπουργείου ΕσωτερικώνNo documents found


Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων