Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Συνήθεις Ερωτήσεις1. Ποια είναι τα κριτήρια υποβολής αίτησης για εξασφάλιση Πιστοποιητικού Εισαγωγής / Εξαγωγής;
2. Από που μπορώ να πάρω πληροφορίες για τη συμπλήρωση της αίτησης;
3. Με ποιο τρόπο μπορώ να υποβάλω την αίτηση μου;
4. Ποια είναι η αρμόδια Αρχή για την έκδοση των Πιστοποιητικών;
5. Εάν δεν γνωρίζω σε ποιο κωδικό Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο) κατατάσσεται το προϊόν ή το εμπόρευμα που θέλω να εισάγω ή να εξάγω, τι πρέπει να κάνω;
6. Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Κ.Ο.Α.Π.); Πώς μπορώ να προμηθευτώ την αίτηση και ποια δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύουν την αίτησή μου;
7. Πρέπει να ενημερώνω τον Οργανισμό για όποιες αλλαγές γίνονται στην επιχείρηση μου;
8. Υπάρχουν έξοδα για την έκδοση του Πιστοποιητικού;
9. Πότε καταθέτω την Εγγύηση;
10. Πώς αποδεικνύεται ότι έχω συστήσει εγγύηση για την έκδοση του Πιστοποιητικού;
11. Ποια η κατάληξη του Πιστοποιητικού Εισαγωγής / Εξαγωγής μετά την εισαγωγή ή εξαγωγή;
12. Πότε επιστρέφεται η εγγύηση στον εμπορευόμενο;
13. Πότε γίνεται η αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής;
14. Με ποιο τρόπο επιστρέφεται το ποσό που κατατέθηκε σαν εγγύηση;1. Ποια είναι τα κριτήρια υποβολής αίτησης για εξασφάλιση Πιστοποιητικού Εισαγωγής / Εξαγωγής;

Για να μπορέσει κάποιος εμπορευόμενος να υποβάλει αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Εισαγωγής / Εξαγωγής πρέπει απαραίτητα να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Κ.Ο.Α.Π.). Για παλαιότερους αιτητές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού, μια τέτοια διαδικασία δεν επιβάλλεται εκτός και εάν έχουν αλλάξει στο μεταξύ βασικά στοιχεία που τους αφορούν π.χ. αλλαγή ονόματος, δημιουργία νέας θυγατρικής εταιρείας κλπ.

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 2. Από που μπορώ να πάρω πληροφορίες για τη συμπλήρωση της αίτησης;

Στην ιστοσελίδα του Οργανισμού μπορείτε να βρείτε τα ενημερωτικά έντυπα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ανά τομέα. Στα έντυπα αυτά, παρέχονται η γενική πληροφόρηση για τον τομέα αναφοράς και οι κανόνες που θα πρέπει να εφαρμόζονται προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα κατά την παράδοση της αίτησης ή / και κατά την έκδοση του Πιστοποιητικού. Επιπρόσθετα, αναφέρονται και οι επιπτώσεις που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και θα αφορούν τους εμπορευόμενους όταν δεν εφαρμόζονται οι όροι χρησιμοποίησης του Πιστοποιητικού.

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 3. Με ποιο τρόπο μπορώ να υποβάλω την αίτηση μου;

Η αίτηση μπορεί να παραδοθεί στον Οργανισμό με το χέρι, να αποσταλεί με το ταχυδρομείο, με τηλεμοιότυπο ή ακόμη και με ηλεκτρονικό μήνυμα. Κάθε αίτηση που υποβάλλεται ελέγχεται από τον αρμόδιο Λειτουργό για την ορθότητά της και αναλόγως προωθείται για την έκδοση του Πιστοποιητικού. Ως ημέρα υποβολής της αίτησης Πιστοποιητικού θεωρείται η ημέρα κατά την οποία ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (Κ.Ο.Α.Π.) παραλαμβάνει την πρωτότυπη αίτηση συνοδευόμενη από την εγγύηση (όπου απαιτείται).

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 4. Ποια είναι η αρμόδια Αρχή για την έκδοση των Πιστοποιητικών;

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (Κ.Ο.Α.Π.) είναι η αρμόδια Αρχή για την έκδοση των Πιστοποιητικών Εισαγωγής / Εξαγωγής. Η έκδοση του Πιστοποιητικού δημιουργεί την υποχρέωση στον εμπορευόμενο να εισάγει ή να εξάγει συγκεκριμένη ποσότητα εμπορεύματος η οποία αναγράφεται στο Πιστοποιητικό, πάντοτε μέσα στα πλαίσια διάρκειας ισχύος του Πιστοποιητικού. Το Πιστοποιητικό που εκδίδεται έχει ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 5. Εάν δεν γνωρίζω σε ποιο κωδικό Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο) κατατάσσεται το προϊόν ή το εμπόρευμα που θέλω να εισάγω ή να εξάγω, τι πρέπει να κάνω;

Εάν ο εκτελωνιστής σας δε γνωρίζει τη δασμολογική κατάταξη του προϊόντος, τότε θα πρέπει να έρθετε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρμόδιο λειτουργό του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Κ.Ο.Α.Π.) για καθοδήγηση. Σε όλες τις περιπτώσεις, ωστόσο, το πλέον αρμόδιο τμήμα για την παροχή του κωδικού της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) και την κατάταξη του προϊόντος είναι το Τμήμα Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών.

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 6. Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Κ.Ο.Α.Π.); Πώς μπορώ να προμηθευτώ την αίτηση και ποια δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύουν την αίτησή μου;

Έντυπο αίτησης εγγραφής στο Μητρώο μπορείτε να προμηθευτείτε από τα κεντρικά γραφεία του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Κ.Ο.Α.Π.) όπως επίσης και από την ιστοσελίδα του Οργανισμού. Μαζί με την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο πρέπει να προσκομίζονται και τα ακόλουθα: § Φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας του αιτητή (για φυσικό πρόσωπο). § Φωτοτυπία του Πιστοποιητικού εγγραφής εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών (για νομικό πρόσωπο). § Φωτοτυπία του Πιστοποιητικού εγγραφής στο Μητρώο Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). § Πρωτότυπη τραπεζική βεβαίωση του λογαριασμού ΙΒΑΝ του αιτητή (για τις επιστροφές των ποσών των εγγυητικών).

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 7. Πρέπει να ενημερώνω τον Οργανισμό για όποιες αλλαγές γίνονται στην επιχείρηση μου;

Για κάθε αλλαγή που γίνεται στα στοιχεία της επιχείρησης (πχ. τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση, νομική κατάσταση, αλλαγή ονόματος κλπ.) πρέπει να ενημερώνεται ο Οργανισμός με επίσημο έγγραφο της επιχείρησης και με τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τις αλλαγές.

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 8. Υπάρχουν έξοδα για την έκδοση του Πιστοποιητικού;

Για την έκδοση των Πιστοποιητικών δεν υπάρχουν τέλη ή έξοδα.

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 9. Πότε καταθέτω την Εγγύηση;

Η κατάθεση εγγύησης απαιτείται προκειμένου να διασφαλισθεί ότι ο αιτητής θα συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ε.Ε. Η εγγύηση μπορεί να είναι με τη μορφή: (α) Τραπεζικής εγγυητικής επιστολής με δικαιούχο τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (Κ.Ο.Α.Π.) και αορίστου χρονικής διάρκειας (δηλαδή, χωρίς ημερομηνία λήξεως) ή (β) Κατάθεσης στον πιο κάτω λογαριασμό του Οργανισμού με ημερομηνία τουλάχιστο 10 εργάσιμες ημέρες (για επιταγή) πριν την ημέρα της υποβολής της αίτησης: Τράπεζα: ALPHA Bank Ltd Αρ. Λογαριασμού: 202-101-004116-9 ΙΒΑΝ: CY85 0090 02020002 0210 1004 1169

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 10. Πώς αποδεικνύεται ότι έχω συστήσει εγγύηση για την έκδοση του Πιστοποιητικού;

Σε ότι αφορά το ποσό, αυτό καθορίζεται από τον Κανονισμό του κάθε τομέα γεωργικών προϊόντων. Σημειώνεται ότι αν το ποσό της εγγύησης είναι μικρότερο από €100, τότε δεν χρειάζεται κατάθεση εγγύησης. Επίσης, όταν έχετε καταθέσει το ποσό στον λογαριασμό του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Κ.Ο.Α.Π.), τότε με την υποβολή της αίτησής σας θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσετε αντίγραφο της κατάθεσης όπου θα φαίνεται η ημερομηνία, ο καταθέτης, ο αριθμός IBAN του λογαριασμού και το ακριβές ποσό. Όταν έχει εκδοθεί τραπεζική εγγυητική επιστολή, είναι απαραίτητη η προσκόμιση της πρωτότυπης επιστολής.

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 11. Ποια η κατάληξη του Πιστοποιητικού Εισαγωγής / Εξαγωγής μετά την εισαγωγή ή εξαγωγή;

Το αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εισαγωγής / Εξαγωγής που έχει στην κατοχή του ο εμπορευόμενος, μετά τη χρήση του θα πρέπει οπωσδήποτε να επιστραφεί στους αρμόδιους Λειτουργούς οι οποίοι θα φροντίσουν για την αποδέσμευση της εγγύησης. Το επιστρεφόμενο Πιστοποιητικό πρέπει να έχει σφραγιστεί από το Τελωνείο και να συνοδεύεται από την ηλεκτρονική διασάφηση «ΘΗΣΕΑΣ» (ισχύει μόνο για εισαγωγές).

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 12. Πότε επιστρέφεται η εγγύηση στον εμπορευόμενο;

Η διαδικασία επιστροφής της εγγύησης ξεκινά μόνον αν το πρωτότυπο Πιστοποιητικό έχει επιστραφεί στους Λειτουργούς του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Κ.Ο.Α.Π.). Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2220/85 το ποσό που έχει δοθεί σαν εγγύηση δεν τοκίζεται και συνεπώς στο επιστρεφόμενο ποσό δεν προστίθεται τόκος.

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 13. Πότε γίνεται η αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής;

Πλήρης αποδέσμευση πραγματοποιείται όταν το εκδοθέν Πιστοποιητικό, η τελωνιακή διασάφηση και τυχόν άλλα απαιτούμενα έγγραφα έχουν επιστραφεί στον Οργανισμό μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζει ο αντίστοιχος Κανονισμός για τον τομέα. Με τη σειρά του ο Οργανισμός ενημερώνει την Τράπεζα του εμπορευόμενου μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες ότι η εγγυητική μπορεί να αποδεσμευτεί.

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 14. Με ποιο τρόπο επιστρέφεται το ποσό που κατατέθηκε σαν εγγύηση;

Η επιστροφή του ποσού που κατατέθηκε στον λογαριασμό του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Κ.Ο.Α.Π.) γίνεται με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο εμπορευόμενος με την εγγραφή του στο Μητρώο. Ταυτόχρονα ο εμπορευόμενος ενημερώνεται με επιστολή για το ποσό της εγγύησης που έχει αποδεσμευτεί.

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας