Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Υπηρεσία Διαπίστευσης και Οριζόντιων ΘεμάτωνΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα

Υπεύθυνη: κα. Μαρία Χαραλαμπίδου


Η Υπηρεσία Διαπίστευσης και Οριζόντιων Θεμάτων είναι ανεξάρτητη και υπάγεται απευθείας στον Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών. Αποτελεί τον σύνδεσμο επικοινωνίας μεταξύ ΚΟΑΠ και Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (ΓΔΓΑΑ). Επιπλέον, συντονίζει θέματα που αφορούν εξωτερικούς ελέγχους που διενεργούνται στον ΚΟΑΠ από διάφορα ελεγκτικά σώματα όπως τη ΓΔΓΑΑ, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, τον Οργανισμό Πιστοποίησης και τo Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Έχει την ευθύνη παρακολούθησης του βαθμού συμμόρφωσης του Οργανισμού με τις διαπιστώσεις των εξωτερικών ελεγκτών και ενημερώνει σχετικά τον Επίτροπο σύμφωνα με ενημέρωση που λαμβάνει από τα Τμήματα / Υπηρεσίες του Οργανισμού. Επίσης, διαχειρίζεται τις Συμφωνίες Αναδοχής που έχει συνάψει ο ΚΟΑΠ με διάφορους Ανάδοχους. Η ευθύνη για τον καταρτισμό αλλά και αναθεώρηση των Συμφωνιών Αναδοχής όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, αποτελεί αρμοδιότητα της Υπηρεσίας. Λαμβάνει μέρος στις συνεδριάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαπίστευσης του Οργανισμού η οποία συμβουλεύει την Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης και παρακολουθεί και συντονίζει θέματα που αφορούν τη διαπίστευση του ΚΟΑΠ. Έχει την ευθύνη για την ετήσια δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ, των στοιχείων των δικαιούχων που έχουν λάβει επιδοτήσεις κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Επίσης, υποβάλλει κάθε έτος, στη ΓΔΓΑΑ όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την εκκαθάριση των ετήσιων λογαριασμών του ΚΟΑΠ, συμπεριλαμβανομένης και της Δήλωσης Διαχείρισης του Επιτρόπου, στη σύνταξη της οποίας συμβουλεύει τον Επίτροπο. Επιπλέον, σε συνεργασία με το Τμήμα Τήρησης και Εκκαθάρισης Λογαριασμών, παρακολουθεί τις συναντήσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής Γεωργικών Ταμείων και ενημερώνει για διάφορα οριζόντια θέματα τα υπόλοιπα Τμήματα / Υπηρεσίες του ΚΟΑΠ καθώς και τον Οργανισμό Πιστοποίησης σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδει η ΓΔΓΑΑ και θα πρέπει να ακολουθούνται κατά τον έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών. Καταρτίζει και επικαιροποιεί συστηματικά (σύμφωνα με έγγραφα που εκδίδει τακτικά η ΓΔΓΑΑ) την μορφή του Πίνακα Προβλέψεων Δαπανών. O εν λόγω Πίνακας επικαιροποιείται από την Υπεύθυνη της Υπηρεσίας σε μηνιαία βάση σύμφωνα με ενημέρωση που λαμβάνει από τα αρμόδια Τμήματα του Οργανισμού και κοινοποιείται στο Τμήμα Τήρησης και Εκκαθάρισης Λογαριασμών για σκοπούς αντίστοιχης ενημέρωσης της ΓΔΓΑΑ.


Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων