Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Νέα & Εκδηλώσεις


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - 01/12/2022 10:12:54 πμ


Στις 17 και 18 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής για την πιστοποίηση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών. Στην εν λόγω συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των οργανισμών πληρωμών, οργανισμών συντονισμού και οργανισμών πιστοποίηση από όλα τα κράτη μέλη. Η Κύπρος εκπροσωπήθηκε με συμμετοχή τριών εμπειρογνωμόνων από τον οργανισμό πληρωμών και οργανισμό πιστοποίησης.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι Κατευθυντήριες Γραμμές 1, 2 και 5 υπό το πρίσμα των αλλαγών οι οποίες προωθούνται μέσω του νέου στρατηγικού σχεδίου για την κοινή γεωργική πολιτική.
H Κατευθυντήρια Γραμμή 1 αποσκοπεί στη παροχή οδηγιών όσον αφορά τα κριτήρια διαπίστευσης, τα καθήκοντα των οργανισμών που εμπλέκονται στη διαδικασία διαπίστευσης, την αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου/συμμόρφωσης προς τα κριτήρια διαπίστευσης και τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων.

Σημειώνεται ότι οι οργανισμοί πληρωμών διαπιστεύονται από τα κράτη μέλη, εφόσον πληρούν ορισμένα ελάχιστα κριτήρια τα οποία καθορίζονται σε ενωσιακό επίπεδο.

Η Κατευθυντήριας Γραμμή 2 έχει στόχο να καθοδηγήσει τους οργανισμούς πιστοποίησης ούτως ώστε να διαμορφώσουν ορθά τη στρατηγική ελέγχου του οργανισμού πληρωμών στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, για συλλογή επαρκών και κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου με στόχο τη διατύπωση ελεγκτικής γνώμης. Η παρούσα Κατευθυντήρια Γραμμή περιγράφει την προτεινόμενη μεθοδολογία ελέγχου που πρέπει να ακολουθηθεί ώστε να μπορεί ο οργανισμός πιστοποίησης να διατυπώνει γνώμη όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Η προτεινόμενη μεθοδολογία καθορίζει τέσσερις Στόχους Ελέγχου (ΣΕ1: Έλεγχος των ετήσιων λογαριασμών, ΣΕ2: Συστήματα διακυβέρνησης των κρατών μελών, ΣΕ3: Έλεγχος της ορθότητας της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων, ΣΕ4: Έλεγχος της νομιμότητας και της κανονικότητας των υποκείμενων πράξεων όσον αφορά τα μέτρα εκτός του στρατηγικού σχεδίου) και προτείνει την προσέγγιση ελέγχου που πρέπει να ακολουθηθεί.

Η Κατευθυντήρια Γραμμή 5 αποσκοπεί στην παροχή καθοδήγησης σχετικά με τη διαχείριση και αναφορά, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια των σχετικών ενωσιακών κανονισμών.

Οι κανονισμοί αυτοί ορίζουν ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ένα σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που να προβλέπει την έγκαιρη αναγνώριση των αχρεωστήτως καταβληθέντων πληρωμών και την κατάλληλη παρακολούθηση και οικονομική αναφορά τους στην Επιτροπή. Το επίπεδο αναφοράς αλλάζει στο νέο νομικό πλαίσιο όσον αφορά τις οφειλές που προκύπτουν σε σχέση με δαπάνες από το 2023 και μετά. Ωστόσο, όπως ρητά αναφέρεται, οι υφιστάμενες μακροχρόνιες διαδικασίες και συστήματα διαχείρισης του χρέους των κρατών μελών θα πρέπει να διατηρηθούν.
Σχετικά Αρχεία:
 Untitled.png 2.png


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΚΟΑΠ

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία