Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΡΙΚΕΣ 2019 - ΚΑΘΕΣΤΩΣ 4.1 - 21/03/2019 08:40:34 πμ


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών ενημερώνει τους αιτητές που έχουν εγκριθεί για συμμετοχή στο Καθεστώς 4.1, τα ακόλουθα:

· Στα πλαίσια των ελέγχων που πραγματοποιεί ο Οργανισμός προς επιβεβαίωση των στοιχείων που δήλωσαν οι αιτητές στα Σχέδια Βελτίωσης που υπέβαλαν με τις αιτήσεις τους είναι και η πραγματοποίηση διασταυρούμενων ελέγχων με το Σχέδιο Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης.

· Πριν την καταβολή της τελικής πληρωμής, για όσους αιτητές έχουν δηλώσει στα Σχέδια Βελτίωσης τους εκτάσεις γης, θα πραγματοποιείται έλεγχος κατά πόσο έχουν δηλώσει στο τελευταίο Σχέδιο Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης το σύνολο των εκτάσεων που έχουν δηλώσει στο Σχέδιο Βελτίωσης του Καθεστώτος 4.1.

· Τυχόν μείωση στο σύνολο των εκτάσεων που δηλώθηκαν στο Σχέδιο Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης σε σχέση με το σύνολο των εκτάσεων που δηλώθηκαν στο Σχέδιο Βελτίωσης του Καθεστώτος 4.1, θα οδηγήσει σε επαναξιολόγηση του Σχεδίου Βελτίωσης. Σε ενδεχόμενη περίπτωση όπου το Σχέδιο Βελτίωσης δεν κριθεί βιώσιμο με βάση τα νέα δεδομένα, η αίτηση του Καθεστώτος 4.1 θα απορρίπτεται και τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί θα ανακτώνται, με τους προβλεπόμενους τόκους.

· Καλούμε όλους τους εγκεκριμένους αιτητές του Καθεστώτος 4.1 όπως δηλώσουν στο Σχέδιο Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης του 2019, τουλάχιστον το σύνολο των εκτάσεων που έχουν δηλώσει στο Σχέδιο Βελτίωσης του Καθεστώτος 4.1 και βάσει του οποίου έχει εγκριθεί η αίτηση τους.

· Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στο Σχέδιο Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης του έτους 2019, έχει ξεκινήσει από 18 Μαρτίου και ολοκληρώνεται 18 Απριλίου 2019.
Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων