Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 - 04/06/2020 02:42:44 μμΟ Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανακοινώνουν ότι, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με λήψη μέτρων στήριξης του αγροτικού τομέα για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοïού COVID-19, πρόκειται να καταβληθεί Μεταβατική Εθνική Ενίσχυση στην Αιγοπροβατοτροφία για το έτος 2020 (ΜΕΕΑ2020), ύψους €1.5εκ.

Δικαιούχοι / Επιλέξιμα ζώα

Δικαιούχος αιτητής κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης είναι ο αιτητής που υπέβαλε αίτηση Προαιρετικής Συνδεδεμένης Στήριξης Αιγοπροβάτων 2020 (ΠΣΣΑ2020) για συγκεκριμένη εκμετάλλευση ή σε περίπτωση που δεν υποβλήθηκε αίτηση ΠΣΣΑ2020 για συγκεκριμένη εκμετάλλευση, δικαιούχος είναι ο κτηνοτρόφος αιτητής που κατά τις 20/03/2020 ήταν ο νόμιμος κάτοχος της δηλωθείσας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα δεδομένα της βάσης IRSC των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών (ΚΥ) που είχε παραλάβει ο ΚΟΑΠ κατά την εν λόγω ημερομηνία.

Επιλέξιμες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις είναι οι εκμεταλλεύσεις εκτροφής / αναπαραγωγής που ήταν καταγεγραμμένες στη βάση δεδομένων IRSC των ΚΥ κατά τις 03/03/2020 (ημερομηνία κατοχής ζωικού πληθυσμού), σύμφωνα με τα δεδομένα της βάσης IRSC των ΚΥ που είχε παραλάβει ο ΚΟΑΠ στις 20/03/2020.

Επιλέξιμα ζώα είναι τα θηλυκά ζώα αναπαραγωγής (αιγοπρόβατα), ηλικίας 7 μηνών και άνω κατά την ημερομηνία κατοχής ζωικού πληθυσμού, τα οποία ήταν καταγεγραμμένα (με ατομικό κωδικό αναγνώρισης) στη βάση IRSC των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και ανήκαν στην αιτούμενη εκμετάλλευση κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία, σύμφωνα με τα δεδομένα της βάσης IRSC των ΚΥ που είχε παραλάβει ο ΚΟΑΠ στις 20/03/2020.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι αιτητές που υπέβαλαν αίτηση για την ΠΣΣΑ2020 θα θεωρηθούν αυτομάτως αιτητές της ΜΕΕΑ2020 για τις δηλωθείσες στην ΠΣΣΑ2020 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Εάν δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στη ΜΕΕΑ2020, θα πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως, στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ, το αργότερο μέχρι τις 15/06/2020, ώστε ο ΚΟΑΠ να μην προχωρήσει σε καταβολή της ενίσχυσης προς τους εν λόγω δικαιούχους.

Οι αιτητές που δεν υπέβαλαν αίτηση ΠΣΣΑ2020 και επιθυμούν να λάβουν μέρος στη ΜΕΕΑ2020 θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ, από τις 09/06/2020 μέχρι τις 15/06/2020.

Σχετικό ενημερωτικό υλικό για τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής της ενίσχυσης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, στη διεύθυνση www.capo.gov.cy, με την έναρξη της υποβολής των αιτήσεων για τη ΜΕΕΑ2020, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν.
Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

Dione

Envision

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων