Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


Δημοσιοποίηση των δικαιούχων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

Περιεχόμενο της Δημοσιοποίησης:

Σε εφαρμογή του Κεφαλαίου IV του Τίτλου VII του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013, και του Κεφαλαίου VI του Κανονισμού (ΕΕ) 908/2014 και των εκάστοτε τροποποιήσεων τους, ο ΚΟΑΠ υποχρεούται να δημοσιοποιήσει στην ιστοσελίδα του συγκεκριμένα στοιχεία των δικαιούχων (φυσικά και νομικά πρόσωπα) κονδυλίων προερχόμενων από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ, προς πλήρη συμμόρφωση με τους υπό αναφορά κανονισμούς. Οι ενωσιακοί κανονισμοί έχουν άμεση και γενική ισχύ, είναι δεσμευτικοί προς όλα τα μέρη και ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη. Τα στοιχεία είναι προσβάσιμα μέσω εργαλείου αναζήτησης που επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν δικαιούχους, με βάση την επωνυμία ή τον δήμο, ή τα εισπραχθέντα ποσά ή ανά μέτρο ή με συνδυασμό των στοιχείων αυτών, και να ανακτούν όλες τις σχετικές πληροφορίες ως ένα ενιαίο σύνολο δεδομένων. Τα στοιχεία αυτά θα είναι επίσης προσβάσιμα και από την κεντρική διαδικτυακή διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Σκοπός της Δημοσιοποίησης:

Σκοπός της δημοσιοποίησης των στοιχείων είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ, στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής συμβάλλοντας στην προβολή και την καλύτερη κατανόησή της. Επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν περισσότερο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και, παράλληλα, εγγυάται μεγαλύτερη νομιμότητα, αποτελεσματικότητα και λογοδοσία της διοίκησης έναντι του πολίτη.

Ημερομηνίες της Δημοσιοποίησης:

Τα πιο πάνω στοιχεία δημοσιοποιούνται μέχρι τις 31 Μαΐου κάθε έτους για το προηγούμενο οικονομικό έτος και παραμένουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα επί δύο έτη από την ημερομηνία της αρχικής τους δημοσιοποίησης.

Δημοσιοποιημένα Στοιχεία:


Τα ποσά που δημοσιεύονται είναι σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχουν τα λογιστικά βιβλία του ΚΟΑΠ στις 15 Οκτωβρίου έκαστου οικονομικού έτους που αντιστοιχούν και θα αφορούν πληρωμές που διενεργήθηκαν από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος από την ημερομηνία της δημοσιοποίησης αυτών. Τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται παρέχουν πληροφόρηση στους χρήστες για την κατανομή των ποσών των πληρωμών για κάθε επιμέρους μέτρο καθώς και επεξήγηση των μέτρων που χρηματοδοτούνται από τα ταμεία καθώς και τη φύση και τον στόχο του κάθε μέτρου.

Συγκεκριμένα η δημοσιοποίηση περιλαμβάνει:

α) το όνομα του δικαιούχου ( ονοματεπώνυμο ή πλήρης εταιρική επωνυμία ή πλήρης επωνυμία της ένωσης)

Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος έλαβε ενίσχυση εντός του οικονομικού έτους ίση ή μικρότερη των €1.250, οπότε δεν δημοσιοποιείται το όνομα του.

β) τον δήμο στον οποίο κατοικεί ή είναι εγγεγραμμένος ο δικαιούχος και, εφόσον υπάρχει, τον ταχυδρομικό κώδικα ή το μέρος του ταχυδρομικού κώδικα που προσδιορίζει τον δήμο.

γ) τα ποσά των ενισχύσεων που αντιστοιχούν σε κάθε χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία μέτρο τα οποία έλαβε κάθε δικαιούχος κατά το αντίστοιχο οικονομικό έτος. Όσον αφορά τις ενισχύσεις που αντιστοιχούν σε χρηματοδοτούμενα από το ΕΓΤΑΑ μέτρα, τα προς δημοσιοποίηση ποσά αντιστοιχούν στο σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της ενωσιακής και της εθνικής συνεισφοράς.

δ) τη φύση και την περιγραφή των χρηματοδοτούμενων από καθένα εκ των ταμείων μέτρων στο πλαίσιο των οποίων χορηγήθηκε η αναφερόμενη στο στοιχείο γ) ενίσχυση.


Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Για την ανάρτηση των πληροφοριών η οποία απαιτείται από τον Κανονισμό 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Εκτελεστικό Κανονισμό 908/2014 της Επιτροπής, ο ΚΟΑΠ διασφαλίζει τη συμμόρφωση του με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 679/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΚΟΑΠ είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.capo.gov.cy

Πληρωμές Δικαιούχων 2020
Πληρωμές Δικαιούχων 2021

Σχετικά Αρχεία:
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (File Size:14523Kb)
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (File Size:12749,09Kb)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΚΟΑΠ

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία