Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Νέα & Εκδηλώσεις


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ LEARNING NETWORK - 12/12/2022 11:53:21 πμ


Την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ολομέλειας του Learning Network στην Πράγα στην οποία συμμετείχε εκπρόσωπος του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των Οργανισμών Πληρωμών και Οργανισμών Συντονισμού όλων των κρατών μελών αλλά και εκπρόσωπος από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας (DG Agri) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνάντηση έγινε παρουσίαση θεμάτων που άπτονται της καταπολέμησης της απάτης και σύγκρουσης συμφερόντων, του χρονοδιαγράμματος των νέων κατευθυντήριων γραμμών οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή κατά τη νέα προγραμματική περίοδο και των ευρημάτων ελέγχου της DG Agri σε σχέση με την παρέκκλιση που δόθηκε στα κράτη μέλη στη διεξαγωγή των επιτόπιων ελέγχων κατά την περίοδο του Covid. Επιπλέον, συζητήθηκε πως το Leaning Network θα μπορούσε να συνεισφέρει στην ετοιμασία των κατευθυντήριων γραμμών αλλά και για το ρόλο και τις μελλοντικές ενέργειες που δυνατόν να λάβει κατά την νέα προγραμματική περίοδο. Τέλος συζητήθηκε το θέμα της επικοινωνίας με τους αιτητές/αγρότες των οργανισμών πληρωμών και πως αυτή μπορεί να γίνει πιο αποδοτική και αποτελεσματική κατά τη νέα προγραμματική περίοδο.Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλ: 22 557788 ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ
EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία