Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Νέα & Εκδηλώσεις


ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ - 16/01/2024 12:46:20 μμ


Επειδή ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών γίνεται δέκτης πολλών παραπόνων από αιτητές για το μειωμένο ποσό της Εκταρικής Επιδότησης, πληροφορείστε τα πιο κάτω:

· Ο ΚΟΑΠ εκτελεί τις αποφάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος) – Οδηγίες και Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει αποφασίσει για τη Νέα ΚΑΠ 2023-2027 το ποσό των Άμεσων Επιδοτήσεων να μειωθεί, ενώ ταυτόχρονα να επιδοτηθούν νέες παρεμβάσεις φιλικές προς το περιβάλλον (echo schemes).

· Για τις πιο πάνω επιπρόσθετες παρεμβάσεις (πιστοποιημένος σπόρος, κομπόστα, μειονεκτικές περιοχές, απολυμάνσεις κ.α), έγινε παρουσίαση στις περιφερειακές συγκεντρώσεις τόσο του ΚΟΑΠ όσο και του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και ήταν σε συμφωνία με τις Αγροτικές Οργανώσεις. Επιπρόσθετα οι εν λόγω παρεμβάσεις παρουσιάζονται αναλυτικά στο εγχειρίδιο της Νέας ΚΑΠ.
EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία