Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


Β’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΑΣΗΣ Α - ΚΑΘΕΣΤΩΣ 16.1 - ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - 15/07/2019


Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020) σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας, ανακοινώνει την προκήρυξη της Φάσης Α του Καθεστώτος 16.1 «Στήριξη για τη δημιουργία και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τη παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας».

Το Καθεστώς 16.1, αποσκοπεί στη στήριξη της ίδρυσης και λειτουργίας των Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ), για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας και της δασοκομίας. Οι Επιχειρησιακές Ομάδες, συστήνονται από ενδιαφερόμενους φορείς/ εταίρους όπως γεωργούς, ερευνητές, συμβούλους, επιχειρήσεις κ.λπ. που εμπλέκονται στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων και οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΣΚ για τη γεωργία. Για τη σύσταση και εγκαθίδρυση των ΕΟ της ΕΣΚ (Φάση Α), το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στις €2.000.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο της δεύτερης προκήρυξης ανέρχεται στις €84.000 και αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τις 15 Ιουλίου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2019 στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας.

Για τους όρους συμμετοχής στο Καθεστώς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Ενημερωτικό Έντυπο καθώς και την αίτηση από τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας και από την ιστοσελίδα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξής www.paa.gov.cy του Τμήματος Γεωργίας www.moa.gov.cy/da, του Δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας Κύπρου www.moa.gov.cy/da/eskk και του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy
Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων