Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ B’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 3.2 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» - 09/06/2021 08:56:28


Αναφορικά με την Β’ Προκήρυξη του Καθεστώτος 3.2, η οποία λήγει στις 27 Ιουλίου 2021, διευκρινίζεται ότι βάσει του Άρθρου 69 (3) (γ) του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) είναι επιλέξιμη δαπάνη, μόνο στις περιπτώσεις που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ.

Εξυπακούεται ότι ο Κανονισμός δεν αναφέρεται στις οντότητες που μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο ΦΠΑ αλλά δεν γράφονται για οποιονδήποτε λόγο, αλλά στις οντότητες που δυνάμει του Νόμου περί ΦΠΑ δεν μπορούν να εγγραφούν και δεν μπορούν να εκπίπτουν οποιαδήποτε ποσά ΦΠΑ.

Νοείται ότι προς εξακρίβωση της επιλεξιμότητας του ΦΠΑ, θα διενεργούνται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και θα ζητούνται σχετικές βεβαιώσεις, ειδικότερα από το Τμήμα Φορολογίας.

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

Dione

Envision

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων