Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 1γ – ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΡΥΓΟΣ ΣΕ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2020 - 2021 - 14/04/2021 10:23:01 am

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
(ΕΠΣΑ) 2019 - 2023

O Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν την προκήρυξη του Μέτρου ΕΠΣΑ 1γ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 15 Απριλίου μέχρι τις 29 Απριλίου 2021.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μέτρο ΕΠΣΑ 1γ έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιοκτήτης, νόμιμος ενοικιαστής/διαχειριστής τεμαχίου γης καλλιεργημένου με αμπέλι ή αμπελώνα υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω πρόσωπα είναι κάτοχοι αμπελοτεμαχίων, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο. Νοείται ότι ο ιδιοκτήτης, ο νόμιμος ενοικιαστής ή ο διαχειριστής του αμπελώνα, πρέπει να είναι καταχωρημένος στο Αμπελουργικό Μητρώο ως ο αμπελοκαλλιεργητής του αμπελώνα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ» στην ιστοσελίδα https://eservices.cyprus.gov.cy

Το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών και σχετικές πληροφορίες για το Μέτρο βρίσκονται αναρτημένα στις ιστοσελίδες του Τμήματος Γεωργίας www.moa.gov.cy/da και του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy

Το χρονοδιάγραμμα των διαφόρων σταδίων εφαρμογής του Μέτρου έχει ως ακολούθως:

Α/Α
Ενέργειες
Καταληκτική ημερομηνία
1.
Υποβολή αίτησης (μέσω «Αριάδνη»)Από 15/04/21 μέχρι 29/4/21
2.
Διενέργεια του πράσινου τρύγουΑπό την ημερομηνία της προκαταρτικής έγκρισης της αίτησης μέχρι 30/06/21
3.
Γνωστοποίηση από το Δικαιούχο για την ολοκλήρωση του πράσινου τρύγου Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του πράσινου τρύγου μέχρι 02/07/21

Για τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα ακόλουθα τηλέφωνα: 25803921, 25803922, 26804587, 25877067, 25877396, 25877063, 25877490, 25803924, 25803926, 25803910, 25803934, 26804567,26804565, 26804597, 26804569, 26804564, 26804598, 26321531, 26322996 και 26322948.
EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

Dione

Envision

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων