Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
(ΕΠΣΑ) 2019 - 2023 ΜΕΤΡΟ ΕΠΣΑ 1γ – ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΡΥΓΟΣ ΣΕ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2019 - 2020 - 09/06/2020 07:21:05 μμ


O Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας, στα πλαίσια της Προκήρυξης του Μέτρου ΕΠΣΑ 1γ 2019-2020 ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους αμπελουργούς ότι το άρθρο 10 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» του Εγχειριδίου Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών διαφοροποιείται για την ημερομηνία υλοποίησης, ως ακολούθως:

Η επιλέξιμη δράση είναι η εφαρμογή του πράσινου τρύγου, δηλαδή να συγκομιστεί αποκλειστικά χειρωνακτικά ολόκληρη η συγκομιδή του αμπελοτεμαχίου, πριν την ωρίμανση του καρπού και το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2020. Εξαιρούνται οι αμπελώνες με την ποικιλία ‘Σουλτανίνα’ οι οποίοι πρέπει να συγκομισθούν το αργότερο μέχρι την 18η Ιουνίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι καμία ποσότητα της συγκομιδής δύναται να παραμείνει στον αμπελώνα πέραν της πιο πάνω καταληκτικής ημερομηνίας (η παραγωγή πρέπει να είναι μηδενική). Πρόσθετα, τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται η καταστροφή των σταφυλιών με τη χρήση ζιζανιοκτόνων, ή/και άλλων χημικών ουσιών, ή/και της αφαίρεσης τους από το πρέμνο με μηχανικό τρόπο.

Γνωστοποιήσεις: Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επιλέξιμης δράσης και όχι αργότερα από την 19η Ιουνίου 2020 για την ποικιλία ‘Σουλτανίνα’ και 1η Ιουλίου 2020 για τις υπόλοιπες ποικιλίες. Οι συμμετέχοντες στο Μέτρο οφείλουν να γνωστοποιήσουν στο Τμήμα Γεωργίας την ολοκλήρωση της δράσης υποβάλλοντας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (apanteli@da.moa.gov.cy ή cconsntantinou@da.moa.gov.cy) ή τηλεομοιότυπου (25306638 ή 25306666), το έντυπο που καθορίζεται στο Παράρτημα Ι (Έντυπο Αρ. ΕΠΣΑ 1γ.1) του «Εγχειριδίου Εφαρμογής-Ενημέρωσης Αιτητών».

Το αναθεωρημένο Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών και σχετικές πληροφορίες για το Μέτρο βρίσκονται αναρτημένα στις ιστοσελίδες του Τμήματος Γεωργίας www.moa.gov.cy/da και του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy


09/06/2020
Ηλεκτρονική Αίτηση

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Διαπιστευμένοι Φορείς ΠΑΑ 2014 - 2020

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Νέα ΚΑΠ 2014 - 2020

Dione

Envision

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Διαδικτυακή Υπηρεσία

Κυπριακή Προεδρία

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων