Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Καθεστώς 4.1 - 'Γ Προκήρυξη - Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεωνΠίσω στην Προηγούμενη Σελίδα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Ανακοίνωση Προκήρυξης Καθεστώτος 4.1
Ανακοίνωση 1ης παράτασης Καθεστώτος 4.1 (13/5/2022)
Ανακοίνωση 2ης παράτασης Καθεστώτος 4.1 (13/7/2022)
Προδιαγραφές επεξηγηματικής πινακίδας
Διευκρινιστικό σημείωμα 1 - Μάρτιος 2022
Ανακοίνωση επί ιδίω κινδύνω
Κατάλογος δράσεων για τις οποίες απαιτείται η διενέργεια προκαταρκτικού επιτόπιου ελέγχου πριν την υλοποίησή τους

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Αίτηση Πληρωμής
Βεβαίωση αρχιτέκτονα του έργου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ & ΑΛΛΑ ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΤΩΝ
Καθεστώς 4.1 Αναθεωρημένο Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωσης Αιτητών
Δελτίο ενημέρωσης - Α
Δελτίο ενημέρωσης - Β1
Δελτίο ενημέρωσης - Β2

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Καθεστώς 4.1 Έντυπο υποβολής ένστασης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Οδηγίες αίτησης κατηγορίας Α
Οδηγίες αίτησης κατηγορίας Β1
Οδηγίες αίτησης κατηγορίας Β2
Απόσυρση δράσεων - αίτησης

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ
Δήλωση αποδοχής όρων για επί ιδίω κινδύνω
Δήλωση πρόθεσης εγγραφής στο σύστημα Ποιότητας ΠΟΠ Χαλλούμι
Υπεύθυνη δήλωση αιτητή

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
Αναθεώρηση Δράσεων Γ' Προκήρυξης Καθεστώτος 4.1 και Α' Προκήρυξης Καθεστώτος 5.2
Κατηγορία Α΄ - Μικρές Επενδύσεις - Αναθεωρημένος Κατάλογος Επιλέξιμων Δράσεων
Κατηγορία Β1΄ - Εκσυγχρονισμός Αιγοπροβατοτροφικών Μονάδων - Αναθεωρημένος Κατάλογος Επιλέξιμων Δράσεων
Κατηγορία Β2΄ - Άλλοι Τομείς Προτεραιότητας - Αναθεωρημένος Κατάλογος Επιλέξιμων Δράσεων


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τεχνικές Προδιαγραφές Αντιβρόχινων Κατασκευών
Τεχνικές Προδιαγραφές Αντιχαλαζικών Κατασκευών 1
Τεχνικές Προδιαγραφές Αντιχαλαζικών Κατασκευών 2
Τεχνικές Προδιαγραφές Αντιχαλαζικών Κατασκευών 3
Τεχνικές Προδιαγραφές Αντιχαλαζικών Κατασκευών 4
Τεχνικές Προδιαγραφές Αντιχαλαζικών Κατασκευών 5

ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΩΝ
Αναθεωρημένες Υδατικές ανάγκες καλλιεργειών και ζώων


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
Αναθεωρημένες Ενδεικτικές τιμές καλλιεργειών και παραγωγικών ζώων


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Κατάλογος Διαπιστευμένων Φορέων


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Κατάλογος Αναγνωρισμένων Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών


ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΑΠ
Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Αιτητών του ΚΟΑΠ
Απαιτούμενα έγγραφα για εγγραφή στο Μητρώο Αιτητών του ΚΟΑΠ


ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Διαδικασία επιλογής συμβούλου από αιτητή
Αποδοχή Αιτητών από Συμβούλους 4.1 _ 5.2
Καταχώρηση δράσεων_έργων στο Καθεστώς 4.1 _ 5.2
Καταχώρηση τεμαχίων στο Καθεστώς 4.1 _ 5.2
Νέα Αίτηση Καθεστώτος 4.1 _ 5.2
Μέρος 1, 2, 3 & 4
Μέρος 5
Μέρος 7
Μέρος 8Α
Μέρος 8Β
Μέρος 9Α
Μέρος 9Β


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία