Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


ΑνάδοχοιΑνάδοχοι Οργανισμοί και Συμφωνίες Συνεργασίας:
Σύµφωνα µε το Νόµο 64(Ι)/2003, ο Οργανισµός δύναται να αναθέτει µέρος ή όλες τις αρμοδιότητες έγκρισης πληρωµών καθώς επίσης και εργασίες που αφορούν την τεχνική υπηρεσία και το Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣ∆Ε). Η ανάθεση αυτή γίνεται σε άλλα όργανα όπως σε Τµήµατα της Κυβέρνησης ή σε άλλους Οργανισµούς ∆ηµοσίου ∆ικαίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου ή Εταιρείες Ιδιωτικού ∆ικαίου που ο Επίτροπος κρίνει ότι διαθέτουν τα µέσα και τις γνώσεις στους τοµείς που θα τους ανατεθούν.

Ο ΚΟΑΠ διατηρεί πέντε (5) συμφωνίες Αναδοχής και µία (1) συµφωνία Συνεργασίας µε τους πιο κάτω Οργανισµούς:

  · Τµήµα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
  · Τµήµα ∆ασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
  · Υπουργείο Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού
  · Υπουργείο Εσωτερικών
  · Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
  · Τµήµα Τελωνείων του Υπουργείου Οικονοµικών (συµφωνία συνεργασίας)

Οι πέντε (5) συμφωνίες που ισχύουν, προνοούν διάφορους µηχανισµούς ελέγχου και αλληλο-ενημέρωσης από και προς τον ΚΟΑΠ. Οι µηχανισµοί αυτοί είναι σύµφωνοι πάντα µε τις κοινοτικές οδηγίες και κανονισµούς αλλά και µε τον κώδικα αποτελεσματικής επικοινωνίας µε τους Αναδόχους που εφαρμόζεται από το 2005. Οι συμφωνίες Αναδοχής αξιολογούνται σε συνεχή βάση και προωθούνται αναθεωρήσεις όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Με βάση τις συμφωνίες Αναδοχής, η μεταφορά αρμοδιοτήτων στους Αναδόχους αφορά κυρίως την έγκριση πληρωµών για τα Μέτρα που τους έχουν ανατεθεί. Στην περίπτωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών η συμφωνία αναδοχής αφορά τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων για το Καθεστώς Προαιρετικής Συνδεδεμένης Στήριξης Αιγοπροβάτων. Οι αρμοδιότητες που έχουν μεταφερθεί στους Ανάδοχους Οργανισµούς εκτελούνται υπό την εποπτεία του ΚΟΑΠ ο οποίος εξακολουθεί να φέρει την ευθύνη για τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωµών.

Επιπρόσθετα από τα πιο πάνω, ο Οργανισµός, στα πλαίσια εφαρμογής του Συστήµατος Πολλαπλής Συμμόρφωσης, συνεργάζεται µε τους ακόλουθους αρμόδιους φορείς, που αναλαμβάνουν την εκτέλεση και διαχείριση ελέγχων που εµπίπτουν στις αρμοδιότητες τους:
  · Τµήµα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
  · Τµήµα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
  · Τµήµα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
  · Ταµείο Θήρας του Υπουργείου Εσωτερικών

Η πρακτική της ανάθεσης εργασιών μέσω συμφωνιών Αναδοχής στους Εξουσιοδοτημένους Οργανισμούς συζητείται ευρέως τα τελευταία χρόνια. Στην Ετήσια Έκθεση της Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το 2012 αναφέρεται η εισήγησή της για ανάκληση των Αναδοχών και εκτέλεση του συνόλου των εργασιών από τον ΚΟΑΠ και ότι κάτι τέτοιο «…θα επιφέρει απλοποίηση του σημερινού συστήματος, που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του Οργανισμού, με συνεπαγόμενη μείωση του διοικητικού κόστους και βελτίωση στην εξυπηρέτηση των γεωργών». Η εισήγηση αυτή υιοθετήθηκε και από τον σημερινό Γενικό Ελεγκτή στην Ετήσια Έκθεση του για το 2013 και για το 2014, αλλά και από τους εμπειρογνώμονες της Διεθνούς Τράπεζας, που κλήθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία να μελετήσουν τη λειτουργία του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και των Οργανισμών που έχουν αρμοδιότητες σχετικές με τον αγροτικό τομέα. Η Διεθνής Τράπεζα ενστερνίζεται την άποψη του Γενικού Ελεγκτή και τονίζει ότι η ανάκληση των Αναδοχών και η εκτέλεση του συνόλου των εργασιών από τον ΚΟΑΠ, θα οδηγήσει σε πολλές συνέργειες, όπως για παράδειγμα τη χρήση μιας ενιαίας βάσης δεδομένων, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της μηχανογραφικής υποδομής του ΚΟΑΠ, καθώς και την απάλειψη της επικάλυψης εργασιών.


No documents found


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία