Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Τομείς Γεωργικών ΠροϊόντωνΈκδοση Πιστοποιητικών Εισαγωγής / Εξαγωγής

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) είναι από την 1η Ιουλίου 2008 ο αρμόδιος Οργανισμός για την έκδοση Πιστοποιητικών Εισαγωγής / Εξαγωγής γεωργικών προϊόντων ή προϊόντων που έχουν ως βάση τους γεωργικά προϊόντα, μετά από μεταφορά της αρμοδιότητας από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Το Μέτρο Έκδοσης Πιστοποιητικών Εισαγωγής / Εξαγωγής Γεωργικών προϊόντων έχει ως αντικείμενο του την έκδοση των κατάλληλων Πιστοποιητικών προς τους εμπορευόμενους, οι οποίοι συναλλάσσονται με τρίτες χώρες σε συγκεκριμένους τομείς γεωργικών προϊόντων.

Η διεργασία αυτή γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις και απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Κανονισμών του Συμβουλίου και αφορούν την Κοινή Οργάνωση Αγοράς γεωργικών προϊόντων. Τα εκδιδόμενα Πιστοποιητικά μπορεί επίσης να αφορούν δασμολογικές ποσοστώσεις που ανοίγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της άσκησης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Οι Λειτουργοί που διαχειρίζονται το Μέτρο Έκδοσης Πιστοποιητικών Γεωργικών προϊόντων είναι υπεύθυνοι για την παραλαβή των εγγυήσεων που συνοδεύουν την αίτηση και για την έκδοση Πιστοποιητικών Εισαγωγής / Εξαγωγής για τα προϊόντα των πιο κάτω τομέων:

ΤΟΜΕΙΣ
Προϊόντα εκτός παραρτήματος Ι της Συνθήκης

Οι αιτήσεις για την έκδοση Πιστοποιητικών Εισαγωγής / Εξαγωγής γίνονται δεκτές κατά τις εργάσιμες μέρες μεταξύ των ωρών 08:00 και 13:30 καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Για το λόγο αυτό, οι εμπορευόμενοι προτρέπονται να ενημερώνονται τόσο από τους Λειτουργούς του Μέτρου όσο και από την ιστοσελίδα του Οργανισμού για τυχόν αλλαγές, τροποποιήσεις ή καταργήσεις για τον τομέα που τους ενδιαφέρει.

Για αιτήσεις με βάση Κανονισμούς Ποσοστώσεων, οι εμπορευόμενοι πρέπει πρώτα να ενημερώνονται από τους Κανονισμούς έτσι ώστε να γνωρίζουν το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους, όπως επίσης και να συμβουλεύονται τους Λειτουργούς έκδοσης Πιστοποιητικών για τις περιόδους και υποπεριόδους των ποσοστώσεων.


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
1. ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟΙ ΔΑΣΜΟΙ
2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΡΔΩΝ (LORI)
ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Ε
1. ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ LORI
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ε/Ε
1. Κανονισμός (ΕΕ) 2020/760
2. Κανονισμός (ΕΕ) 2020/761
3. Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2027- 10/12/2020

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΚΟΑΠ

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία