Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων 2023Πίσω στην Προηγούμενη ΣελίδαΗ Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων 2023 περιλαμβάνει τις ακόλουθες Παρεμβάσεις:

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ

Α.Π.1 - Βασική Εισοδηματική Στήριξη για τη Βιωσιμότητα

Α.Π. 2.2 – Συνδεδεμένη Ενίσχυση για τα Εσπεριδοειδή

Α.Π.3.1- Οικολογικό Πρόγραμμα για Βελτίωση της Οργανικής Ουσίας και Ποιότητας του εδάφους και ορθολογική διαχείριση των θρεπτικών
συστατικών
• Α.Π. 3.1Α - Καλλιεργητικές φροντίδες στην καλλιέργεια της μπανάνας
• Α.Π. 3.1Β - Θρυμματισμός κλαδεμάτων και εφαρμογή των φυτικών υπολλειμάτων στο έδαφος (δενδρώδεις και αμπέλια)
• Α.Π. 3.1Γ - Αξιοποίηση κομπόστας σε μόνιμες και ετήσιες καλλιέργειες
• Α.Π. 3.1Δ - Φιλικές γεωργικές πρακτικές στην καλλιέργεια της χαρουπιάς
• Α.Π. 3.1Ε - Χρήση πιστοποιημένου σπόρου στις καλλιέργειες σιταριού και κριθαριού σε συνδιασμό με τη χρήση λάσπης ή λιπασμάτων βραδείας
αποδέσμευσης ή με συμμετοχή στο σύστημα της Βιολογικής Γεωργίας
Ε1 Χρήση Πιστοποιημένου Σπόρου και Λάσπης
Ε2 Χρήση Πιστοποιημένου Σπόρου και λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης
Ε3 Χρήση Πιστοποιημένου Σπόρου με συμμετοχή στο σύστημα της Βιολογικής Γεωργίας
Ε4 Εξαίρεση Πρώτου έτους – Χρήση Συμβατικών Λιπασμάτων μετά από χημική ανάλυση εδάφους

Α.Π. 3.2 - Οικολογικό Πρόγραμμα για μείωση της επιβάρυνσης των εδαφών και των υδάτων από χημικά σκευάσματα φυτοπροστασίας

Α.Π.4 - Συμπληρωματική Ενίσχυση για Νέους Γεωργούς

Α.Π.5 - Αναδιανεμητική Ενίσχυση

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ


Α.Α. 1.1 - Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στα εσπεριδοειδή και την πατάτα
Α.Α. 1.1Α - Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια της πατάτας
Α.Α. 1.1Β - Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών

Α.Α. 1.2 - Συστήματα εναλλαγής καλλιεργειών
Α.Α. 1.2Α - Εναλλαγή καλλιεργειών στην καλλιέργεια της πατάτας
Α.Α. 1.2Β - Εφαρμογή εξαετούς προγράμματος αμειψισποράς στα σιτηρά

Α.Α. 1.3 - Προστασία της βιοποικιλότητας
Α.Α. 1.3Α - Διατήρηση στοιχείων του τοπίου / νησίδες βιοποικιλότητας με μελισσοκομικά φυτά
Α.Α. 1.3Β - Διαχείριση μελισσοσμηνών με σκοπό τη διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης με εντομοφάγα πτηνά
Α.Α. 1.3Γ - Συντήρηση ή διατήρηση ξερολιθιών εντός αγροτεμαχίων
Α.Α. 1.3Δ - Πυροπροστατευτικοί χειρισμοί σε παραδασόβιες περιοχές και οικιστικές ζώνες

Α.Α. 1.4 - Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία
Α.Α. 1.4Α - Φυτική Παραγωγή
Α.Α. 1.4Γ – Μελισσοκομία

Α.Α. 1.8 - Διατήρηση αμπελώνων
Α.Α. 1.8Α - Διατήρηση και βιώσιμη χρήση γηγενών ποικιλιών οινοπαραγωγής της Κύπρου
Α.Α. 1.8Β - Διατήρηση Παλαιών Αμπελώνων Οινοπαραγωγής με Γηγενείς Ποικιλίες της Κύπρου για Σκοπούς Διαιώνισης του Ντόπιου Γενετικού Κεφαλαίου
και Διατήρησης της Βιοποικιλότητας

Α.Α. 2 - Ενισχύσεις στις ορεινές περιοχές και άλλες περιοχές με ειδικούς και φυσικούς περιορισμούς

Α.Α. 3 - Ενισχύσεις σε περιοχές με υποχρεωτικούς περιορισμούς (Natura 2000)
Α.Α. 3Δ1 - Ασυγκόμιστη παραγωγή
Α.Α. 3Δ2 - Διαχείριση βοσκοτόπων


ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΑΕΕ
Περίοδος υποβολής Εμπρόθεσμης Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων (ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΕΣ – δύναται να επιδοτηθούν)
20/03/2023 -19/04/2023
Περίοδος υποβολής Εκπρόθεσμης Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ - δύναται να επιδοτηθούν με ποινή)
20/04/2023-14/05/2023
Απαράδεκτη Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων (ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ - δεν επιδοτούνται)
Από 15/05/2023 και έπειτα
Τελευταία ημερομηνία τροποποιήσεων στην υποβληθείσα Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων

(Τροποποιήσεις στοιχείων αίτησης ΕΑΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 7 (σημεία 1α,1γ,2,5 και 6 του καν. 1173/2022)

31/10/2023
Τελευταία ημερομηνία για προσωρινά αποτελέσματα απο Διοικητικούς Ελέγχους
12/10/2023
Τελευταία ημερομηνία για προσωρινά αποτελέσματα από το Σύστημα Παρακολούθησης Γεωργικών Εκτάσεων
( Monitoring)
11/10/2023
Ημερομηνία κατοχής γης
20/03/2023
Ημερομηνία Κατοχής Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης για δήλωση βοσκοτόπων
20/03/2023
Ελάχιστη περίοδος τήρησης αγρανάπαυσης
01/02/2023- 31/07/2023


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 2023
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ / ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 2023
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 2023
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ / ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 2023
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΉΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.Α.2
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΑΣ
Α.Π.3.2Β_ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Α.Α.3_ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΝΕΑΣ ΚΑΠ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΙΤΗΤΕΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ NEΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΑΠ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΚΟΑΠ
ΕΝΤΥΠΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΑΕΕ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΙΜΟ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟ 001
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΙΤΗΤΗ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΙΜΟ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟ 002_003
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ (ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ (ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΜΙΜΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΑΛΛΛΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΓΕΩΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ (ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ)


EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία