Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών


Ανακοινώσεις Μέτρων


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
- 17/08/2023 08:18:58 πμΟ Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Σχέδιο Κρατικής Ενίσχυσης Αιγοπροβατοτροφίας (ΣΚΕΑ), για καταβολή οικονομικής βοήθειας συνολικού ύψους μέχρι €7.000.000 στους κτηνοτρόφους που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εκτροφής αιγών και προβάτων με κατεύθυνση την γαλακτοπαραγωγή, για απάμβλυνση των συνεπειών της κρίσης λόγω της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Δικαιούχοι είναι κάτοχοι επιλέξιμης/ων κτηνοτροφικής/ών εκμετάλλευσης/εων αιγοπροβάτων που έχει/ουν παραδώσει γάλα σε εγκεκριμένες γαλακτοβιομηχανίες ή σε Ομάδες Παραγωγών ή σε άλλες εγκαταστάσεις/οντότητες εγκεκριμένες από την Αρμόδια Αρχή κατά την περίοδο 01/08/2022 - 31/07/2023 και στο σύνολο των αιτούμενων εκμεταλλεύσεων κατέχουν τουλάχιστον 25 επιλέξιμα ζώα.

Επιλέξιμες εκμεταλλεύσεις είναι οι εκμεταλλεύσεις που έχουν διενεργήσει απογραφή ζωικού πληθυσμού και κοινοποίηση αποτελεσμάτων στις ΚΥ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (31/01/2023 – 07/03/2023). Επιπλέον, διενήργησαν απογραφή με τη χρήση σαρωτή, σε περίπτωση που πρόκειται για εκμετάλλευση με ζωικό πληθυσμό με 100 ή περισσότερα ζώα.

Επιλέξιμα ζώα είναι τα θηλυκά ζώα (αιγοπρόβατα), ηλικίας 7 μηνών και άνω κατά την 31η Ιανουαρίου 2023 (ημερομηνία αναφοράς), τα οποία ήταν καταγεγραμμένα στη βάση IRSC των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία.

Το ύψος της ενίσχυσης ανά επιλέξιμο ζώο καθορίζεται με βάση την κατηγορία κατάταξης της/των κτηνοτροφικής/ων εκμετάλλευσης/εων, η οποία προκύπτει από την γαλακτοπαραγωγή σε σχέση με τα επιλέξιμα ζώα.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ΣΚΕΑ αρχίζει στις 21/08/2023 και λήγει στις 11/09/2023. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 11/09/2023 θα θεωρούνται απαράδεκτες και δεν θα επιδοτούνται.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (Σύστημα EAS) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eas.capo.gov.cy.

Τα απαραίτητα τιμολόγια και αναλυτικές καταστάσεις παράδοσης γάλακτος σε εγκεκριμένες γαλακτοβιομηχανίες ή σε Ομάδες Παραγωγών ή σε άλλες εγκαταστάσεις/οντότητες εγκεκριμένες από την Αρμόδια Αρχή θα πρέπει να αποσταλούν / προσκομισθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, στα Επαρχιακά Γραφεία ΚΟΑΠ.

Το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών καθώς και άλλο σχετικό υλικό θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, στη διεύθυνση www.capo.gov.cy, με την έναρξη της υποβολής των αιτήσεων για το ΣΚΕΑ, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Παγκύπρια Γραμμή Εξυπηρέτησης του Αγρότη στο 77771999.
EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία