Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα ΚΟΑΠ Οργανισμός

ΚΟΑΠ


Οργανισμός


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ιδρύθηκε µε βάση τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1258/99 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί χρηµατοδοτήσεως της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Ο συγκεκριµένος κανονισµός τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συµβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηµατοδότηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Ο κανονισμός αυτός, ακολούθως αντικαταστάθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013.

Στα πλαίσια της προετοιμασίας της Κύπρου για την ένταξή της στην ΕΕ, ψηφίστηκε στις 27 Ιουνίου 2003 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ο Νόμος 64(Ι)/2003 με τίτλο "Ο Περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών καθώς και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμος." Ο νόμος αυτός, έθεσε θεσμικά τα θεμέλια για την ίδρυση του ΚΟΑΠ.

Ο Οργανισμός, με βάση τον πιο πάνω Νόμο, αποτελεί ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο που δεν υπάγεται σε οποιοδήποτε Υπουργείο ή Τμήμα της Κυβέρνησης. Συστάθηκε και λειτουργεί ως αυτόνοµος δηµόσιος Οργανισµός, µε τη νοµοθεσία του να του παρέχει σηµαντική ευελιξία για να µπορεί να εργάζεται γρήγορα και αποτελεσµατικά, ανταποκρινόµενος στις αυστηρές προδιαγραφές και χρονικά πλαίσια που θέτει η ΕΕ.

Ο Οργανισμός είναι δομημένος πάνω στα πιο σύγχρονα πρότυπα οργάνωσης και διεύθυνσης, εφαρμόζει σύγχρονες και εξειδικευμένες μεθόδους εργασίας και στηρίζεται σημαντικά στην αυτοματοποίηση και στη μηχανογράφηση των διαδικασιών, διασφαλίζοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των εργασιών του.

Όπως απορρέει από το νόμο του και αποτυπώνεται στο οργανόγραμμα του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, ο Επίτροπος προΐσταται του Οργανισμού, βοηθούμενος στο έργο του από τον Βοηθό Επίτροπο.


ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

EΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Monitoring

Εφαρμογές Capo Geotag Applications

Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 - 2027

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

Envision

Dione

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Δημόσιες Συμβάσεις (e-procurement)

Leader - ΟΤΔ

Διαπιστευμένοι Φορείς

Διαδικτυακή Υπηρεσία