Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα ΚΟΑΠ Αρμοδιότητες

ΚΟΑΠ


Αρμοδιότητες


Ο ΚΟΑΠ έχει καθήκον, εξουσία αλλά και αρμοδιότητα να προβαίνει σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες ώστε να διασφαλίζεται η υλοποίηση του σκοπού του και η ορθή εφαρμογή του περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμου 64(Ι)/2003, των κανονισμών που καθορίζουν τις αναγκαίες διαδικασίες για την καταβολή των αγροτικών πληρωμών στους δικαιούχους, και των σχετικών κοινοτικών πράξεων.

Ειδικότερα, ο ΚΟΑΠ:
  • διατηρεί και διαχειρίζεται το Ταμείο Λειτουργίας αλλά και το Ταμείο Πληρωμών,
  • ελέγχει και εγκρίνει πληρωμές που αφορούν δραστηριότητες που δύναται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Πληρωμών,
  • εκτελεί πληρωμές στους δικαιούχους,
  • τηρεί λογαριασμούς σε σχέση με οποιεσδήποτε πληρωμές στους δικαιούχους,
  • διαθέτει οργανωτική διάρθρωση, υπηρεσίες και προσωπικό όπως προνοείται στο Μέρος Τέταρτο του Νόμου 64(Ι)/2003,
  • αναθέτει μέρος ή όλες τις αρμοδιότητες έγκρισης πληρωμών σε Ανάδοχους Οργανισμούς, που αφορούν το Ταμείο Πληρωμών από το οποίο καταβάλλονται τα ακόλουθα:
    1. Άμεσες πληρωμές στους δικαιούχους σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

    2. Πληρωμές στους δικαιούχους σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτά προνοούνται στον Κανονισμό 1257/99/ΕΚ, ο οποίος τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 1698/2005/ΕΚ και στον Κανονισμό 445/01/ΕΚ ο οποίος τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 1975/2006/ΕΚ.

    3. Συμπληρωματικές ή κρατικές ενισχύσεις στους δικαιούχους που βαρύνουν εξ ολοκλήρου την Κυπριακή Δημοκρατία για τις οποίες υπάρχει προηγούμενη έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και εργασίες που αφορούν τις Τεχνικές Υπηρεσίες.